۱۵ سهم تسهیلات اشتغال زایی برای جانبازان است


دادگاه عمومی

تهران (پانا) – نمایندگان قوانین اکتسابی تسهیلات عملیاتی ۱۵ درصدی را مورد استفاده قرار گیرد در سهام نمایندگی ایثارگران همراه خود اضافه شدن نمایندگی هایی کدام ممکن است بیش از پنجاه سهم سهام نمایندگی ایثارگران دارند، تصویب کردند.

نمایندگان در مونتاژ علنی در لحظه (دوشنبه ۲۹ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بازرسی لایحه قوانین اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قوانین الحاق برخی داروها به قوانین. با توجه به ترتیب بخشی اجتناب کرده اند مقررات پولی مقامات (۲) همراه خود ۱۷۶ رای موافق، این لایحه همراه خود ۳۶ رای موافق، ۴ رای ممتنع اجتناب کرده اند مجموع ۲۳۰ مشاور حاضر در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۷ رای موافق به تصویب رسید. ۲۰ نفر دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ رای ممتنع اجتناب کرده اند مجموع ۲۲۷ مشاور در مونتاژ حضور داشتند.

آقای محمدرضا مرتضی الدینی، معاون رئیس کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس نمایندگان در تشریح توضیحات بازرسی عمومی این لایحه اظهار داشت: برخی تسهیلات متعلق به ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلق به نمایندگی هایی است کدام ممکن است ۵۰ سهم ایثارگران در آن حضور دارند. کدام ممکن است در آن ابهاماتی در قوانین وجود داشت.»

مشاور مردمان تبریز، آذرشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوسکو در مجلس نمایندگان در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه تسهیلات ۱۵ درصدی پیش سوراخ بینی شده {در این} قوانین برای ایثارگران است، حتی وقتی همراه خود دیگران مشارکت داشته باشند، برای اکتسابی تسهیلات، اظهار داشت:

علی رضا سلیمی در مخالفت همراه خود کلیات این قوانین اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۹۵ سهم جانبازان عضو هیچ شرکتی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی حقیقی {در این} قوانین اشاره کردن نشده اند.

مشاور مردمان محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیجان در مجلس نمایندگان علاوه بر این شکسته نشده داد: همراه خود ملاحظه به محدودیت دارایی ها فعلی، اگر تنها نمایندگی هایی را کدام ممکن است سهم آنها بیش از پنجاه سهم {در این} قوانین باشد را در تذکر بگیریم، سایر نمایندگی ها محروم می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی تصویب این قوانین نیز به تصویب رسیده است. قوانین برای ادغام کردن نمی شود {در این} قوانین

محمدرضا دشتی اردکانی شناخته شده به عنوان دیگری زیر این قوانین نیز گفت: {در این} قوانین تسهیلات استفاده شده محدود به ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های ایثارگر است کدام ممکن است صددرصد شخصی را ایثار می کنند، به همین دلیل اتصال تصرف آنها لحاظ نشده است. باید خاص شود.

مشاور مردمان اردکان در مجلس شکسته نشده داد: در برابر این این اصلاح در نتیجه تحمیل نمایندگی های مناسب مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند ایثارگران در اکتسابی تسهیلات تبدیل می شود.

جبار کوشکی نگرام ساداتی مشاور مردمان رشت در مجلس شناخته شده به عنوان اولین حامی این لایحه همراه خود دقیق اینکه این اصلاح موجب شفافیت دارایی ها تبدیل می شود، اظهار داشت: ایثارگران توسط خودم اختیار تشکیل نمایندگی را ندارند. کدام ممکن است به بخش شخصی خواستن دارند.

احمد امیرآبادی فرهانی در موافقت همراه خود لایحه تعمیر ناهنجاری اظهار داشت: صندوق رشد سراسری در اعطای تسهیلات به صاحبان سرمایه گذاری ها منعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها طبق قوانین همراه خود برای مشاوره موسسه مالی ها اجتناب کرده اند این تسهیلات استفاده می کنند.

مشاور مردمان قم در مجلس شورای اسلامی در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه ۱۵ سهم تسهیلات در قوانین متعلق به کمیته کاهش، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران است، اظهار داشت: {نمی توانند} اجتناب کرده اند تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: این مصوبه به ایثارگران {کمک می کند} به همان اندازه اجتناب کرده اند این تسهیلات به صورت دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی استفاده کنند، علاوه بر این برای نمایندگی هایی اندیشه در مورد شده است کدام ممکن است ایثارگران کمتر از پنجاه سهم سهام آن ها را در اختیار دارند به همان اندازه شکی نباشد کدام ممکن است در آن {خواهد بود}. شناسایی جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع دیگران».

صباغیان بافجی در جریان بازرسی این لایحه در اخطاریه همراه خود استناد به دستور ۳ قوانین اساسی اظهار داشت: قوانین مقرر می دارد اجتناب کرده اند دارایی ها صندوق رشد سراسری ۱۰ سهم درمورد به تأسیسات کشاورزی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ سهم درمورد به معادن است. ، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تولیدی. گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ سهم این دارایی ها به اشخاص حقیقی خرس محافظت کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ سهم به ایثارگران اکنون همراه خود اصلاح قوانین تعلق خواهد گرفت چرا مشمولان کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی اجتناب کرده اند این تسهیلات بهره مند نمی شوند؟

وی در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه این قوانین درمورد به ایثارگران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون آن را همراه خود دیگران {در میان} می گذاریم، افزود: مناسب است کدام ممکن است این موضوع درمورد به ایثارگران است با این حال در بلند مدت روی سایر موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید موضوع مورد بحث نیز تاثیرگذار {خواهد بود}.

مشاور مردمان محرز، بافق، بهاباد، خاتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک در مجلس اظهار داشت: باید به این نکته نیز ملاحظه کنیم کدام ممکن است قوانین کامل ایثارگران داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی قوانین را صادر می کنیم تصویری آینه ای اجتماعی دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقات تولید دیگری پیش بینی دارند کدام ممکن است همه اندیشه در مورد شوند. خوب محله باشید از ما نیز در قبال آنها مسئولیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در {پاسخ به} این اخطار اظهار داشت: این اخطار اشتباه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض ناروا {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین هم قبلاً تصریح کرده است، ابتدا در بند (ب) ۱۰ سهم خاص شده است. کدام ممکن است ۱۵ سهم آن ۱۰ سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت تبصره ۱ به اشخاص حقیقی ایثارگر اختصاص دارد، اکنون راهنمایی اینجا است کدام ممکن است این موضوع ساده برای ایثارگرانی است کدام ممکن است شخصیت دقیق دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختص نمایندگی های ایثارگر هستند. خوب جنبه حقوقی کدام ممکن است باید رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنجانده شود.

تنها ماده این قوانین به رئوس مطالب زیر است: در انتهای تبصره (۱) بند (ب) ماده ۵۲ قوانین الحاق برخی داروها به قوانین ترتیب بخشی اجتناب کرده اند مقررات پولی مقامات (۲) عبارت «. علاوه بر این پانزده سهم اجتناب کرده اند دارایی ها مذکور به سرمایه گذاری های درمورد به اشخاص حقیقی اختصاص داده شده اختصاص یافته است.» به رئوس مطالب زیر اصلاح می‌شود: «علاوه بر این پانزده سهم دارایی ها مذکور برای ساختار‌های سرمایه‌گذاری متعلق به ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌هایی است کدام ممکن است سهم آن‌ها بیش اجتناب کرده اند پنجاه سهم جانبازان باشد، مشروط بر اینکه سهم ایثارگران به همان اندازه بالا فاصله بازپرداخت تسهیلات کمتر اجتناب کرده اند پنجاه سهم باشد. در هر مورد دیگر تخصیص می یابد، در صورت مشارکت دقیق {افرادی که} شخصی را ایثار می کنند همراه خود {افرادی که} شخصی را ایثار نمی کنند، تنها سهم {افرادی که} شخصی را ایثار می کنند مشروط به استفاده اجتناب کرده اند این دارایی ها است.

تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قوانین الحاق برخی داروها به قوانین ترتیب بخشی اجتناب کرده اند مقررات پولی مقامات (۲) به رئوس مطالب زیر است: بنیاد کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دستگاههای اجرایی ذیربط: منصوب به تیز کردن تسهیلات اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک خواهد کرد که شما رشد نقش ها کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسط، موسسه مالی‌های مسئله جدا از دارایی ها مذکور موظفند خوب‌بار تیز کردن اجتناب کرده اند محل دارایی ها را نیز انجام دهند. دستمزد خانه موسسه مالی مسئله منتفی است همراه خود سازمانی مستند، تیز کردن نقدی متمرکز درآمد را شناخته شده به عنوان ضمانت قبول تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزده سهم (۱۵%) اجتناب کرده اند دارایی ها مذکور به سرمایه گذاری های درمورد به اشخاص حقیقی ایثارگر اختصاص یابد.