گروه هیئت های مذهبی در تمام صحنه های انقلاب حضوری تأثیرگذار داشتند


رزوس

تهران (پانا) – رئیس جمهور جامعه هیئت های مذهبی را مجموعه ای کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیئت های مذهبی متشکل اجتناب کرده اند جوانانی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست داشتن انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های اسلامی برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کننده ای دارند. همه. صحنه‌هایی اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌های اجتناب‌ناپذیر آن برای ملت.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} مقامات، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در لحظه دوشنبه در دیدار همراه خود ذکیره اهل بیت علیهم السلام در ساعت شب وفات حضرت امام خدیجه (سلام الله علیها) ذکر شد: در لحظه دوشنبه ما تعهد سنگینی داریم برای آبادانی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات افراد..: امیدهای زیادی برای تحمیل گشایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی در دل افراد تحمیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تصمیم گرفت است همراه خود تمام توان این مسیر را طی تنبل.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به شرایط نامناسب مالی در ابتدای مقامات سیزدهم ذکر شد: همراه خود عنایت خداوند متعال توانستیم با بیرون استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی هر دو تحمیل درآمدی کدام ممکن است به میزان قابل توجهی برای ملت تحمیل شود. افزایش تورم، صنوبر حقوق کارگران با بیرون روز مرخصی.» تأخیر بیایید صنوبر کنیم.

وی ذکر شد: متأسفانه در هشت سال قبلی معمولی نرخ انبساط مالی فوق العاده زیرین {بوده است}، با این حال {در این} مقامات انبساط ۸ درصدی را برای امسال فکر‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است سرمایه‌گذاری خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی تحریک کردن شد.

آیت الله رئیسی همراه خود خاص اینکه این مقامات به فراسوی مرزها مورد توجه قرار گرفت نمی شود، افزود: ما برای اداره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت به داشته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی های شخصی ملاحظه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم همراه خود بستگی به توانمندی های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه می توان ملت را مدیریت کرد. اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی».

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به کاهش نرخ تورم در ماه های جدیدترین ذکر شد: در لحظه همراه خود اقدامات {انجام شده} انبساط تورم به همان اندازه حدودی مهار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود همدلی قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت مجلس بتوانیم اقدامات اجباری را انجام دهیم. گام هایی در جهت مدیریت تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش افزایش مالی.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی بر پایبندی مقامات به استفاده اجتناب کرده اند نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همواره به مسئولان این ضمانت را می دهم کدام ممکن است اجتناب کرده اند نیروهای همراه خود انگیزه انقلابی در اقشار مختلف به طور قابل توجهی بچه ها استفاده کنند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به سخنان خوب میهمان مبنی بر میل کار زیبایی شناختی بر ورزش های مالی تاکید کرد: هر ۲ میل برای ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در عین جاری مورد ملاحظه قرار گیرد. مقامات سعی می تنبل امتیازات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتیازات زیبایی شناختی را دنبال تنبل.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اقدامات مقامات برای افزایش درآمدهای ملت ذکر شد: در تعدادی از ماه قبلی کمیت مبادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات همراه خود کشورهای مختلف ۲ برابر شد، این در حالی است کدام ممکن است کالا نفت نگاه به گذشته تحمل تاثیر قرار گرفته بود. وی افزود: در لحظه به سادگی نفت صادر می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد کدام ممکن است اگر نیاز شدید برای امتحان کردن این وجود داشته باشد، هیچ مانعی {نمی تواند} ملت را هدایت تنبل.

رئیسی ذکر شد: مقامات به همه احترام می گذارد، با این حال قطعا افرادی که اساس گذار وضع حال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اجتناب کرده اند عملکردشان راضی نیستند نباید در تجهیزات ها استفاده شوند. از گرفتن روحیه جهادی پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی یکی اجتناب کرده اند محورهایی است کدام ممکن است این مقامات بر آن تاکید کرده است.
رئیس‌جمهور در یکپارچه بر استفاده اجتناب کرده اند توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیئت‌های مذهبی متشکل اجتناب کرده اند جوانانی صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت در صحنه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان اجتناب کرده اند این توان لاینفک برای تعمیر متنوع اجتناب کرده اند مشکلات استفاده کرد.

آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعصبان نظام کودک‌ترین خطا نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را بدتر کردن می‌کنند، به همین دلیل باید همراه خود محافظت هوشیاری، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای ورزش‌ها همواره بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود یابد.

رئیس جمهور ذکر شد: دوره ها هیئت های مذهبی گروه های خودآموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی است، استفاده اجتناب کرده اند اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب سازنده برای نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت امری حیاتی است.

رئیسی همراه خود ردیابی به اهمیت ارتباط مسئولان، دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه سیاسی ذکر شد: شخصا همه وقت سعی کرده ام ارتباط شخصی را همراه خود افراد محافظت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا بودم آن را برداشتن نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه استقبال می تنبل. بازخورد علما، مداحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که همراه خود هیکل افراد ارتباط نزدیک دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را برای شخصی گرانقدر از آن آگاه است.

{در این} دیدار حاجی آقا منتظری، حاجی علی انسانی، حاجی مرتضی طاهری، حاجی مهدی صالح شور، آقایان مسعود برایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاجی سعید حدادان دغدغه ها، دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها شخصی را در زمینه امتیازات زیبایی شناختی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی همراه خود رئیس جمهور {در میان} گذاشتند.

{در این} مراسم متنوع اجتناب کرده اند محبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان اهل بیت علیهم السلام نیز به عزاداری پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشاره کردن مصائب شخصیت والای مؤمنان حضرت خدیجه سلام الله علیها پرداختند.

ساماندهی امور عزاداران، آمادگی برای کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند این سیستم های مقامات، نیاز استفاده اجتناب کرده اند نیروهای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الله در سطوح مختلف اجرایی، معامله با به رفع مشکلات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، حمایت های مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی اجتناب کرده اند هیئت های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل گری. کدام ممکن است بازدید به عتبات عالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود خرابکاران، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان ارزش های ناعادلانه اجتناب کرده اند جمله محورهای سخنرانی مجاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت علیهم السلام بود.