کلیه پول کالا نفت ساده در نظر گرفتن خزانه واریز تبدیل می شود – پایگاه خبری مدارا


بر مقدمه بررسی ها تحمل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود تاکید بر اینکه مجلس همراه خود الزام موسسه مالی مرکزی به واریز کلیه دارایی ها حاصل اجتناب کرده اند کالا فرآورده های نفتی در نظر گرفتن خزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل سایر حساب ها، شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط پولی را برای نمایندگی های تکیه کن به وزارت نفت افزایش داده است.

رئیس مجلس نمایندگان در توییتی نوشت: یکی اجتناب کرده اند مشکلات اداره ملت تعدد حساب های درآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم نظارت از واقعی بر دارایی ها حاصل اجتناب کرده اند کالا فرآورده های نفتی است.

وی یکپارچه داد: مجلس نمایندگان همراه خود الزام موسسه مالی مرکزی به واریز تمامی دارایی ها مذکور در نظر گرفتن خزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل سایر حساب ها ضمن رهایی اجتناب کرده اند این ضرر، شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط پولی را برای نمایندگی های تکیه کن به وزارت نفت افزایش داده است.