کلاس سنی جدیدی به مسابقات در سراسر جهان والیبال اضافه شد


دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۶:۱۷

پنج

تهران (پانا) – فدراسیون جهانی والیبال در فینال مونتاژ هیات رئیسه شخصی، کلاس بندی رقبا های زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران در رقبا های قاره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان را به جذب می کند کشاند.

به گزارش روابط کلی فدراسیون والیبال، مونتاژ هیئت مدیره فدراسیون جهانی والیبال در گذشته تاریخی ۱ و یک جفت فروردین ۱۴۰۱ در مقر فدراسیون در شهر لوزان سوئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور دکتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال برگزار شد. والیبال. فدراسیون ایران شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره فدراسیون جهانی والیبال حضور داشت.

اجتناب کرده اند جمله موضوعات مطرح شده {در این} نشست، همسان سازی رقبا های قاره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی در کلاس های سنی بود کدام ممکن است در لحظه (دوشنبه ۲۱ فروردین) اجتناب کرده اند سوی فدراسیون والیبال آسیا ادعا شد.

بدین انجمن اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۳ مسابقات جهانی در کلاس های سنی هر ۲ سال یکبار برای خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران زیر ۱۹ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران زیر ۲۱ سال برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سال در گذشته اجتناب کرده اند هر مسابقه، مسابقات قاره ای {در این} کلاس های سنی برگزار تبدیل می شود. در سن ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ۲۰ سال.

پیش اجتناب کرده اند این مسابقات جهانی زنان زیر ۱۸ سال (زنان نوجوان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ۲۰ سال (کودکان) برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات قاره ای {در این} کلاس های زیر ۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ سال برگزار شد.

علاوه بر این کلاس سنی جدید «زیر ۱۷ سال» برای خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران برای مسابقات قهرمانی جهان کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۴ تحریک کردن تبدیل می شود، راه اندازی شد شده است، از مسابقات قاره ای این کلاس سنی منصفانه سال در گذشته اجتناب کرده اند مسابقات جهانی در درجه «زیر ۱۶ سال» برگزار تبدیل می شود. ، اجتناب کرده اند تولید دیگری انتخاب ها جدید فدراسیون .. دنیای والیبال است.

بدین انجمن مسابقات کلاس های سنی در درجه قاره برای هر ۲ جنس زیر ۱۶ سال، زیر ۱۸ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ۲۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات جهانی این تیم ها در کلاس های سنی زیر ۱۷ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ۱۹ سال برگزار تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ۲۱ سال.