چرا قرارداد منتشر شده MLB Peacock اجتناب کرده اند اپل شکست می‌دهد؟برای بدست آمده همین جا گزارش عنوان کنید اندرو مارچند، ورزشکار مادیان هر دوشنبه صبح به صندوق درگاه خواهید کرد عرضه داده تبدیل می شود.

مسابقه: بیایید عناوین دوگانه “Friday Night Baseball” در Apple TV+ را همراه خود Peacock’s MLB Sunday Leadoff ارزیابی کنیم.

عرف من می خواهم: قرارداد Peacock همراه خود Major League Baseball حدود عالی سوم قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برابر هوشمندتر اجتناب کرده اند اپل است.

قوانین طاووس: The Peacock Agreement برای عالی بسته ورزشی انحصاری معاصر تحمیل شده در اواخر صبح یکشنبه است. به مدت ۱۸ هفته، اجتناب کرده اند ۱۸ می همراه خود Red Sox-White Sox اجتناب کرده اند Fenway Park در ساعت ۱۱:۳۰ صبح اجرا می تواند. ورزشی اولین اجتناب کرده اند NBC نیز منتشر شده می تواند.