پارادوکس غول پیکر در انجام مالی مقامات – پایگاه خبری مدارا


بر مقدمه مطالعات نابرابری، روزی کدام ممکن است محمدباقر قالیباف همراه خود عبارت «۴ نسبت ممتاز» اجتناب کرده اند وجود طبقه بورژوا در گروه خبر داد، کمتر کسی در نظر گرفته شده می‌کرد کدام ممکن است او تنها پس اجتناب کرده اند ۴ سال ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به این طبقه عقب کشیدن رفتار تدریجی.

آقای ابراهیم رئیسی کدام ممکن است همراه خود مانترا نبرد شدید همراه خود رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد در انتخابات شیوا، اسپانسر شد، {نمی تواند} برای کاهش مشکلات افراد هر دو نبرد همراه خود آن قدم شدید بردارد. واسطه ها در ملت

متعدد اجتناب کرده اند اقتصاددانان بر این عقیده اند کدام ممکن است مقامات حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مجلس در موقعیت به رفع مشکلات عظیم مالی نیستند. علاوه بر این مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان سیاسی قابل مقایسه با حمیده ضرابدی بر این باورند کدام ممکن است نبود این سیستم کارشناسی رئوس مطالب شده اجتناب کرده اند سوی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس موجب بروز مشکلات کنونی شده است.

وی تاکید کرد: ادامه دارد دیر نشده است کدام ممکن است اعضای مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی رئیس جمهور اقدامات مورد نیاز را در بخش اقتصاد انجام دهند به همان اندازه علل اعتراضات اجتماعی در عمق برطرف شود.

ابهامات زیادی در انجام مالی مقامات موجود است

حمیده ضرابدی مشاور سابق مجلس در گفتگو همراه خود قرن نو دانستن درباره توضیحات تحریک کردن انتقادات اجتناب کرده اند کارنامه مالی مقامات آقای ابراهیم رئیسی اظهار داشت:

«وزارت‌خانه‌های مالی گمشده توافق مورد نیاز همراه خود یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن هستند». ارتباط موثری همراه خود سایر ارکان مرتبط همراه خود اقتصاد ملت ندارند.

انتقادات اجتناب کرده اند ورزش الجزیره در بخش های مختلف مالی

الساکن به تشریح مشکلات بخش های مالی مقامات صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران مالی گزینه ها مستقلی متعهد شدن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های خانه شخصی را اجرا می کنند. این بخش‌های مالی با بیرون ملاحظه به گستره مشکلات حال، با بیرون این سیستم خاص به حرکت شخصی به صورت یکجانبه شکسته نشده می‌دهند.

بی تفاوتی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نسبت به مشکلات معیشتی

ضرابدی در مقابل رفتار نمایندگان همراه خود اعضای کابینه سیزدهم اظهار داشت: به نظر می رسد مانند است رفتار نمایندگان مجلس در امتیازات مالی درست مثل انجام حال مقامات ها باشد. می بینیم کدام ممکن است نمایندگان مجلس یازدهم کمتر به این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی امتیازات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی ملاحظه ندارند.

وی شکسته نشده داد: می توان نتیجه گرفت کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سایر بخش های مهم مالی اجتناب کرده اند عدم توافق بین آنها برای رفع مشکلات حال مبارزه کردن می برند.

اشخاص حقیقی بی تخصص در جایگاه انتخاب گیری قرار دارند

رئیس فراکسیون خانمها در مجلس دهم اظهار داشت: متأسفانه در مناصب تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری افرادی هستند کدام ممکن است تخصص مورد نیاز را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده «آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا» انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه رفتار آنهاست. به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به شرایط ناسالم مالی کدام ممکن است ملت در جاری حاضر می گذرد، به تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات حال معیشتی تغییر شده است.

مقامات ها در سخنرانی ها در جستجوی رفع مشکلات مالی هستند

الضرابدی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند وضعیت کنونی بازار پس اجتناب کرده اند تشکیل مقامات سیزدهم، اظهار داشت: مقامات ها صدها در سخنرانی های شخصی دانستن درباره لزوم مدیریت بازار صحبت کرده اند، با این حال در تعدادی از ماه قبلی شاهد افزایش از حداکثر قیمت ها بوده ایم. قیمت متعدد اجتناب کرده اند معیشت‌ها.» وی افزود: «معلوم نیست کدام بخش اجتناب کرده اند مقامات جلوی این افزایش‌ها را بگیرد.

انجام همکاران وی در مجلس دهم در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند گفتگوی شخصی همراه خود قرن جدید، رفتار پرخطر مجلسی ها در مواجهه همراه خود مشکلات مقامات در گذشته را ادای احترام به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم حفاظت اجتناب کرده اند حقوق افراد تاکید کرد. پایین در نظر گرفتن جناحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزبی.

رفتار بدیع مجلس دهم همراه خود حسن روحانی!

الضرابدی اظهار داشت: همراه خود وجود قرابت ذهنی جریان تحت سلطه، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس دهم در صورت ساختار پرس و جو اجتناب کرده اند رئیس جمهور (حسن روحانی) همراه خود رای شخصی، اجتناب کرده اند دلایل رئیس جمهور وقت به صورت علنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف قانع نیستند. به برخی مراقبت نشده های اعضای کابینه اعتراض کردند.»

این پرانرژی سیاسی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا نمایندگان حال به همان اندازه این حد نسبت به مقامات حال عقب کشیدن هستند، اظهار داشت: نباید فراموش کرد کدام ممکن است نمایندگان دهم اجتناب کرده اند انتخابات پرشور سال ۹۴ آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این حمایت اجتناب کرده اند این جهت کدام ممکن است می دانند در کنترل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع پاسخگو هستند. این پاسخگویی مردم باعث شد نمایندگان سابق مجلس روابط را در گفتمان سیاسی شخصی ترجیح دهند.

برخی مجالس شخصی را غیرضروری اجتناب کرده اند افراد می دانند

وی افزود: نمایندگان مجلس وقتی همراه خود حداقل انتخابات وارد مجلس می شوند تولید دیگری بافت نمی کنند کدام ممکن است با بیرون نیاز افراد توانایی سیاسی نخواهند داشت. این دلیل است مرتب سازی عدم پاسخگویی به مقدار زیادی {در میان} این نمایندگان مجلس تعیین کنید خواهد گرفت.

آستانه تحمل گروه منع شده است

ضرابدی در مواجهه همراه خود این پرس و جو کدام ممکن است شکسته نشده الگو حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم این سیستم ریزی حال به همان اندازه چه ابعاد در نتیجه افزایش اعتراضات مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تعیین کنید گیری برخی اقدامات در راستای آبان ۹۸ تبدیل می شود، تصریح کرد: برای رفع مشکلات راه رفع خاصی حاضر ندهید. ، همه عامل تعجب آور نیست.

این مشاور سابق مجلس اظهار داشت: قادر نیستم با اشاره به نوع حرکت مقدار زیادی در مواجهه همراه خود مشکلات حال گمانه زنی کنم با این حال امیدوارم مسئولان دولتی برای رفع مشکلات مالی حال این سیستم ریزی شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنی داشته باشند.

تولید دیگری نمی توان مشکلات را به گردن مقامات در گذشته انداخت

وی اظهار داشت: نزدیک به هشت ماه اجتناب کرده اند روی کار روبرو شدن مقامات سیزدهم می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نمی توان مشکلات حال را به مقامات های زودتر ارجاع داد. قطعا اگر این سیستم مشخصی اجتناب کرده اند سوی مقامات وجود داشت، وضعیت ناسالم معیشتی حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع قیمت های لجام گسیخته جاری تعیین کنید نمی گرفت.