وزیر مسکن روحانی ادعای مشاور مجلس را رد کرد – پایگاه خبری مدارا


به گزارش گروه سیاسی مدارا، سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده اسحاق جهانگیری، بیژن زنگنهف محمد شریعتمداری، عباس آخوندی به سالن دادگاه تخلفات اجرایی کارگران مقامات فراخوانده و تفهم اتهام شدند. به آگاه سلیمی پیش فرض پاسخگوی کار کردن شخصی کسب اطلاعات در مورد پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، جاده فقر، شستا و مسکن باشند.

در پاسخ به این خبر عباس آخوندی اظهارات سلیمی را تکذیب کرد و ذکر شد با اشاره به ممکن است به همان اندازه این دوم این خبر صحت ندارد.