وزارت کشور: احزاب درخواست کننده تظاهرات صلاحیت نمایندگی حزب خود را ندارند – پایگاه خبری مدارا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا;عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: این احزاب در اساسنامه خود مشکل دارند. اعضای یکی از این احزاب حتی به حد نصاب هم نرسیدند. حزبی که حتی تعداد اعضایی که در قانون آمده است چگونه می تواند نماینده بخشی از جامعه باشد؟ ما از نظر قانونی نمی توانیم به این احزاب اعتراض کنیم.