وجوه بلوکه شده ایران چه روزی آزاد تبدیل می شود؟ مکان خبری مدارا


به گزارش مدارا، سعید خطیب زاده در اظهار داشت و گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران همراه خود تایید خبر آزادسازی بخشی اجتناب کرده اند وجوه عقب مانده ایران اظهار داشت: دستور آزادسازی در جاری اجراست.

و یکپارچه داد: به همان اندازه نوک هفته هیاتی برتر رتبه به همین منظور راهی تهران تبدیل می شود و بخشی اجتناب کرده اند وجوه ممنوعه ایرانیان سریع آزاد تبدیل می شود.