هوای تهران قابل تحمل شد – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، پیش سوراخ بینی های {انجام شده} اجتناب کرده اند سوی نمایندگی پایش استاندارد هوای تهران حاکی اجتناب کرده اند که صبح در امروز (۲۱ فروردین) {به دلیل} وزش باد کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکندگی آلودگی، علیرغم آغاز بازدید کنندگان سایت، استاندارد هوا در اکثر مناطق در حد باورپذیر {خواهد بود}. غلظت افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات معلق استاندارد هوا را کاهش می دهد.

افزایش سرعت باد در کل روز پراکندگی آلودگی را تسهیل می تنبل. همراه خود تداوم وزش باد به همان اندازه اواخر روز دوشنبه، غلظت کم ذرات معلق در تا حد زیادی مناطق پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

{کاهش سرعت} باد به همان اندازه صبح روز سه‌شنبه (۲۳ فروردین) به در کنار افزایش بازدید کنندگان سایت صبحگاهی باعث افزایش غلظت آلاینده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا در پرتراکم‌ترین مناطق می‌شود. افزایش سرعت باد در کل روز شرایط مساعدی را برای پراکندگی آلودگی لوازم، اگرچه همراه خود وزش باد نسبتاً از حداکثر در برخی ساعات قابل انجام است احتمال تخلیه کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند مناطق ظریف وجود داشته باشد.

ناپایداری جوی همراه خود وزش باد کارآمد به همان اندازه اواخر وقت سه شنبه به انبساط شخصی یکپارچه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا در اکثر مناطق در حد باورپذیر است.

به گزارش ایسنا، شاخص آلاینده هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت قبلی «ذرات معلق کمتر از دو.۵ میکرون» همراه خود معمول ۱۰۷ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های ظریف قرار دارد. شاخص آلاینده در جاری حاضر “ذرات معلق کمتر از دو.۵ میکرون” همراه خود معمول ۸۱ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.