همزمان همراه خود افزایش حقوق‌ها، قیمت‌ها هم بالا گذشت است! – پایگاه خبری مدارا


علی بابایی کارنامی در نشست علنی روز (شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قوانین اساسی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند افزایش قیمت خودرو ذکر شد: عالی نفر باید پاسخگوی تورمی تخصصی ایجاد می کند ملت تحمیل شده است، باشد. وزیر صمت چکاره است؟ خواه یا نه مجلس نباید نظارت تنبل؟ مقامات آقای رئیسی نیز که به نفع مردمان امتحان شده می تنبل، باید پاسخگو باشد.

 

مشاور مردمان ساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میاندورود مطرح کرد: وقتی به بخش انتخابیه می رویم، مردمان اجتناب کرده اند ما کسب اطلاعات در مورد قیمت خودرو پرس و جو می کنند، حتی در ساعت شب های قدر مردمان اجتناب کرده اند ما پرس و جو می کردند که آقای مشاور مجلس چرا به وضعیت افسارگسیخته خودرو نظارت نمی کنید؟ حدود ۵۷ سهم افزایش حقوق کارمندان {بوده است}، با این حال قیمت ها بالا گذشت است.

 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: خواهش می کنم براساس قوانین اساسی همراه خود این موضوع برخورد شود، ضمن اینکه باید گزارش نسبتاً به صحن مجلس برسد. وضعیت بازار خودرو قابل تحمل نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر کالاهای اساسی نیز نتایج سوء گذاشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره مردمان را خرس الشعاع قرار داده است. تقاضا دارم براساس دستور ۳ قوانین اساسی این موضوع پیگیری شود به همان اندازه طبق عدالت، مقامات انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس انقلابی حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی درست داشته باشند. بردن ماده ۷ این قوانین مغایر دستور ۳ قوانین اساسی است.