هماهنگی هسته ای فوق العاده نزدیک است – مکان خبری مدارا


بر مقدمه بررسی ها تحمل، این را جوزف بورل در بیستمین اجلاس دوحه کدام ممکن است در لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا در پایتخت قطر برگزار تبدیل می شود، خاص کرد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل توافق مذاکرات وین، همراه خود هدف مذاکره برای رفع امتیازات باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه رسیدن مذاکرات تعمیر تحریم ها، عازم ایران شد. کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ماه ها قیمت قطع شده دیپلماتیک به مرحله آخرین رسید.

بورل اخیرا در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود وزیر امور خارجه کشورمان گفتن کرد کدام ممکن است اتحادیه اروپا اجتناب کرده اند تقاضای ایران برای تضمین مالی اجتناب کرده اند آمریکا حمایت می تدریجی.

وی ذکر شد: مذاکرات وین در مقطع حساسی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران باید در تبادل پیام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای ضرب و شتم محدودیت های روزی انعطاف بیشتری داشته باشند. وی ذکر شد: موضوع ضمانت های مالی برای ایران ضروری است، ما اجتناب کرده اند عوامل مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های شخصی حمایت می کنیم.

ما به هماهنگی یکپارچه خواهیم داد، از راه درازی را پیموده ایم.

هشتمین در اطراف مذاکرات تعمیر تحریم ها کدام ممکن است اجتناب کرده اند پنجم آذرماه سال قبلی تحریک کردن شده بود، در ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ به اصرار هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا وارد مرحله شگفت انگیزی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان برای رایزنی های سیاسی به پایتخت های شخصی بازگشتند.