نمای عمومی گروه چاپ شده شده در سال ۲۰۲۱


یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۵:۵۷

irandak

تهران (پانا) – انواع مؤسسات ایرانی در اکثر نظام های کامل {رتبه بندی} جهانی نسبت به سال قبلی مرتفع است.

به گزارش روابط کلی پژوهشگاه علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش ایران (ایرندک)، بر ایده فینال گزارش نما، انواع موسسات ایرانی در سیستم های {رتبه بندی} کامل جهانی نسبت به سال قبلی مرتفع است کدام ممکن است بعد از همه بخشی اجتناب کرده اند این افزایش به تنظیمات در فرآیند شناسی سیستم های {رتبه بندی} . {در این} گزارش ۱۷ سیستم مختلف {رتبه بندی} کامل جهانی تجزیه و تحلیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه موسسات ایرانی از آنها رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش تبدیل می شود.

بر ایده گزارش «مروری بر مؤسسات ۲۰۲۱: جایگاه مؤسسات ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی کامل»؛ موسسه آموزش برتر تایمز در اصلاح سال ۲۰۲۲ شخصی کدام ممکن است در سال ۲۰۲۱ چاپ شده شد، ۵۸ موسسه ایرانی را در فهرست بهتر از موسسات جهان قرار داد. نظام رتبه‌بندی «شانگهای» در اصلاح سال ۲۰۲۱، ۱۱ مؤسسه ایرانی را در بین ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان قرار داد. نظام رتبه‌بندی «Q.S.» علاوه بر این شش مؤسسه ایرانی را در فهرست برترین مؤسسات شخصی در اصلاح سال ۲۰۲۲ قرار داده است. ۵۹ مؤسسه ایرانی در بین ۳۰۰۰ مؤسسه برتر جهان قرار دارند. در اصلاح سال ۲۰۲۱، سیستم {رتبه بندی} لیدن نیز برای ادغام کردن شناسایی ۳۶ مؤسسه ایرانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ مؤسسه جزو بالاترین رتبه های U-Multi-Rank در سال ۲۰۲۱ هستند. در سال ۲۰۲۱، ۱۲ مؤسسه ایرانی در فهرست باقی مانده سامانه طبقه بندی «تایوان»، ۳۱ مؤسسه در «U. اس. اطلاعات، ۳۹ مؤسسه در نظام «رتبه‌بندی دانشکده‌های جهان»، ۱۲ مؤسسه در نظام طبقه‌بندی «راوند»، ۴۲ مؤسسه در نظام طبقه‌بندی «گرین متریک»، ۴۷ مؤسسه در نظام طبقه‌بندی «مؤسسه آموزش برتر» آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۱ مؤسسه. موسسات در سیستم {رتبه بندی} “Skimgo” جایگاه جهانی را به انگشت معرفی شده است است.

«تجزیه و تحلیل اجمالی بنگاه‌ها ۲۰۲۱» یکی اجتناب کرده اند گزارش‌های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده «نما: جایگاه ایران در STI در این کره خاکی» است. سامانه NEMA کدام ممکن است توسط پژوهشگاه علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش ایران ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} شده است، جایگاه علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ایران در این کره خاکی را رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش می دهد. این سامانه به رسیدگی NEMA.IRANDOC.AC.IR برای عموم آزاد است.