نشست خبری مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان رضوینشست خبری مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان رضوی همراه خود خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب رسانه همراه خود موضوع هفته معلم برگزار شد.