نشست تخصصی معاون آموزش ابتدایی در اداره کل آموزش و پرورش استانداری بوشهر در شهرستان ها و مناطق


نشست تخصصی معاونت آموزش ابتدایی در اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در شهرستان ها و مناطق با حضور معاون آموزش و پرورش و کارشناسان آموزش ابتدایی شهرستان های کنگان و اصولیه با موضوع آموزش برگزار شد. خود طرح حرکت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر.