نشست افسران جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا گام دوم انقلاب در مشهدنشست افسران جهاد تبیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا گام دوم انقلاب در مشهد برگزار شد.