موسسه مالی ها به بخشنامه های موسسه مالی مرکزی پاسخ نمی دهند


یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۴:۲۱

بانک

تهران (پانا) – موسسه مالی ها همچنان به بخشنامه های موسسه مالی مرکزی مبنی بر ممنوعیت بدست آمده کپی مدارک هویتی توجهی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بخشنامه های تایید شده موسسه مالی مرکزی نیز مانع اجتناب کرده اند الزام موسسه مالی ها به کپی مدارک اجتناب کرده اند ساکنان نشده است.

به گزارش روابط کلی گروه امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی ملت، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی نحوه اجرای بخشنامه های موسسه مالی مرکزی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بخشنامه گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی ملت مبنی بر جلوگیری اجتناب کرده اند کپی برداری مدارک هویتی به کلیه موسسه مالی ها ابلاغ شده است، نماد می دهد کدام ممکن است منطقیتنها ۱۷ سهم اجتناب کرده اند موسسه مالی های محدوده شده {در این} نظارت، مفاد بخشنامه ممنوعیت بدست آمده کپی اسناد.

این پایش توسط اجزا اجرایی قالب اساس اجتناب کرده اند ۷۵۶ بخش موسسه مالی های سراسری، سپه، رفاه کارمندان، کشاورزی، بهبود تعاون، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن، مسکن، ملات، سامان، سینا، پارسیان، رسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر ایران در ۲۳ استان تکمیل شد. نتایج نماد می‌دهد کدام ممکن است شعب موسسه مالی‌های دولتی ۱۳.۳ سهم، موسسه مالی‌های شخصی ۱۴.۳ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های قرض حسنه ۴۰ سهم ورزش داشته‌اند.

در راستای استقرار مقامات الکترونیک، گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادی در ملت کارگران را اجتناب کرده اند بدست آمده کپی مدارک هویتی اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی منع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اصل توسط موسسه مالی مرکزی تمامی موسسه مالی ها صادر شد. موسسه مالی مرکزی به همان اندازه سال ۱۳۹۹ بر اجرای مفاد بخشنامه زودتر شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ استعلام دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن اسناد کاغذی برابر در افتتاح حساب، تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده تسهیلات، تقاضا صدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه چک» همراه خود صدور بخشنامه اصرار داشت. این در حالی است کدام ممکن است برخی موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی در مقابل مفاد این بخشنامه ها همچنان اجتناب کرده اند ساکنان تقاضا مدارک هویتی می کنند.

صدها تاکید شده کدام ممکن است بدست آمده کپی مدارک در قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها خلاف قوانین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان می توانند در صورت مواجهه همراه خود چنین درخواستی موضوع را به صورت تلفنی به بازرسی موسسه مالی مربوطه اطلاع دهند.