مسعود فیجه مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همدان شد – پایگاه خبری مدارا


بر مقدمه بررسی ها نابرابری، در تصمیم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به مسعود فیجه:

جناب آقای دکتر مسعود فیجه

تذکر به جدیت، تجارب ارزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی جنابعالی، به موجب این تصمیم {به سمت} «سرپرست کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان همدان» منصوب می شوید.

امید است همراه خود استعانت اجتناب کرده اند خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده دقیق اجتناب کرده اند توانمندی های زیبایی شناختی آن استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام مناسب نسبت به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب وظایف وزارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره عامه مورد ملاحظه ویژه قرار دهید. اقدامات زیر:

۱- تدوین سند دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه راه زیبایی شناختی، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای استانداری همراه خود مراجعه به نخبگان ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی همراه خود بستگی به توانمندی های مختلف محلی برای بدست آوردن به فهرست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منویات رئیس معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی). -علی) در بخش سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه در استانداری.

۲- همکاری مستمر زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم صحیح همراه خود امام جمعه احترام، مشاور ولی فقیه، استاندار احترام، تجهیزات های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای انقلابی در استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های صورت گرفته برای هم افزایی کارآمد همراه خود ایشان.

۳- آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند جبهه زیبایی شناختی انقلاب اسلامی، حلقه‌های میانی، صفحه بحث‌ها، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل‌های از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی پرانرژی در جهان سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه.

۴- توسعه ورزش های مؤثر زیبایی شناختی، شکوفایی استعدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء قطعات زیبایی شناختی، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای در مناطق لذت کمتری اجتناب کرده اند وقفه

۵- ارتقای شهرت اداره کل جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت نظارتی آن در صدور مجوزهای مختلف همراه خود هدف فروش سنت اسلامی – ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به الزامات زیبایی شناختی محلی استان.

۶- ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای کارمندان، استعدادیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت قطعات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم دانشگاه در استانداری همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های مختلف آموزشی

۷- تحمیل توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی کارآمد بین واحدهای فرمان سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تکیه کن به وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در استانداری شناخته شده به عنوان سرپرست این وزارتخانه در استانداری.

۸- تحمیل ارتباط خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمی همراه خود اهالی سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه در استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم آنان.

۹- آسانسور جایگاه اداره کل استانداری شناخته شده به عنوان دبیرخانه شورای سنت نهایی استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی دبیرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدی دقیق این شورا.

۱۰- ملاحظه به انتخاب های محتوایی در این سیستم های مختلف اجتناب کرده اند جمله: ارتقای روحیه عزت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودباوری، بهبود فضایل اخلاقی، اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سراسری، آسانسور نهاد خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط باند، تحمیل امید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعظیم برای شعائر اسلامی

۱۱- همکاری مناسب همراه خود نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات تخصصی کارمندان وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های ابلاغی آنان.

۱۲. پایبندی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر به قوانین دوازده گانه تحت سلطه بر قالب سراسری پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود مفاسد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در مقامات سیزدهم.

اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم کدام ممکن است همراه خود یاری همکاران این اداره کل به سنت دوستان در آن دیار کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین را مغتنم شمرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت حضرت بقیع الله در آن دیار خدمتگزار سنت دوستان باشیم. (سلام الله علیه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فرزانه حضرت آیت الله خامنه ای سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده باشید.

گفتنی است مسعود فیجه متولد ۱۳۵۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیل دکتری مدیریت رسانه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اطلاعات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی شخصی خبرنگاری اجتناب کرده اند سال ۷۶ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آیین های بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین جشنواره در سراسر جهان فیلم های کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان ردیابی کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان معلم کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه های آموزش رسانه، روابط نهایی، فروش، خبر نویسی، گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

مسعود فیجه نیز چندین مقاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب در کارنامه شخصی آشکار کرده است.

پیش اجتناب کرده اند این احمدرضا احسانی پاسخگویی این اداره کل در اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استانداری همدان را بر عهده داشت.