مرد مبتلا منصفانه قرار عاشقانه تبدیل می شود – پایگاه خبری مادارا


بر ایده بررسی ها نابرابری، معامله با به این پرونده اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ همراه خود گزارشی مبنی بر نبرد خونین در پارکی در جنوب تهران تحریک کردن شد. ماموران در محل متوجه شدند کدام ممکن است {در این} نبرد ۲ مرد از نزدیک مجروح شدند. یکی اجتناب کرده اند آنها کدام ممکن است رامن بود به بیمارستان منتقل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر جراحات جان باخت.

در شکسته نشده تحقیقات خاص شد این زن هنگام بازجویی در محل نبرد حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامین به هم کنجکاوی مند بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستیم همراه خود هم عروسی کنیم، روز حادثه برای صحبت در حیاط پشتی بودیم. رامین قصد داشت همراه خود تلفن همراهش صحبت تدریجی کدام ممکن است مرد جوانی منظور خانه شکنی گوشی به او نزدیک شد. “

پلیس اشاره مرد جوانی به تماس گرفتن فرامرز را گرفت کدام ممکن است منکر قتل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: “من می خواهم به رامن صدمه ای نزدم، او آنقدر به من می خواهم چاقو زد کدام ممکن است نتوانستم همراه خود او نبرد کنم، {نمی دانم} {چه کسی} او را کشته است.”

پرونده به در کنار کیفرخواست به بخش دوم جیب دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. در ابتدای مونتاژ کفگیرها آرزو کرد قصاص شدند.

بعداً متهم بار تولید دیگری منکر قتل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: روز حادثه زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسری را در حیاط پشتی دیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سراغ آنها رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بستگانشان پرسیدم کدام ممکن است مرد کودک عصبانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می خواهم حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ضربه به من می خواهم زد. همراه خود چاقویی کدام ممکن است به در کنار داشت اجتناب کرده اند عمق خونریزی روی پایین افتادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.» «در نظر گرفته شده کنم خودکشی کرده است».

اظهارات متهم قتل

رئیس قاضی: زن اظهار داشت قصد اخاذی داری.

متهم: آموزش داده شده است شاهد را قبول ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرقتی هم در کار نیست.

رئیس قاضی: ضربات وارده به متوفی عمیق بود، در حالی کدام ممکن است عمق ضربات خودساخته بیش از حد نبود.

متهم: در نظر گرفته شده می کنم متوجه رفتارش نشد.

پس اجتناب کرده اند دفاعیات متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیل وی، قضات برای انتخاب گیری شتابزده کردند.