محسن رضایی به کلاس ها هیئت مقامات بازگشت؟ – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، علی بهادری جهرمی پس اجتناب کرده اند تخلیه گمانه ­زنی­ هایی در رسانه ­ها مبنی بر تنظیم در گروه مالی مقامات، عمیق انتخاب هیئت مقامات را پیرامون تنظیم مخلوط کردن در کمیسیون مالی مقامات تشریح کرد.

 

وی ضمن رد این گمانه‌­زنی ها ‌ذکر شد: آقایان محسن رضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صولت مرتضوی معادل سایر اعضای هیئت مقامات همچون قبلی حق حضور در تمام کمیسیون ­های مقامات اجتناب کرده اند جمله کمیسیون مالی را دارا هستند. جدا از این، هیچ تغییری هم در ستاد توافق مالی مقامات کدام ممکن است به طور مشترک اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ریاست ایشان برگزار می ­شود رخ نداده، همه اعضای گروه مالی مقامات همچنان در آن حضور دارند، همه بحث ­ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها مالی مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی در آن­جا قالب می ­شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای محسن رضایی هم دبیر این ستاد است. آقای محسن رضایی، طبق روال هشت ماه قبلی شناخته شده به عنوان معاون مالی رئیس‌جمهور، دبیر شورای برتر توافق مالی سران قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر ستاد مالی مقامات مشغول ورزش است.

 

بهادری جهرمی تصریح کرد: مباحث مطروحه در کمیسیون مالی اجرایی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات این کمیسیون هم صرفا بخشی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده در ستاد مالی مقامات است.

 

دبیر هیئت مقامات ذکر شد: در هفت کمیسیون مقامات بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشینی پیرامون موضوعات مطروحه در صحن هیئت مقامات صورت می­پذیرد. انتخاب آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اطلاع اعضای هیئت مقامات در کمیسیون­های فرعی هیئت مقامات اخذ نمی­شود.

 

بهادری جهرمی در دلیل تا حد زیادی پیرامون خبر بردن معاون مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون اجرایی رئیس جمهور اجتناب کرده اند مخلوط کردن کمیسیون مالی هیئت مقامات ذکر شد: پس اجتناب کرده اند محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری اعضای کمیسیون اجتناب کرده اند بین اعضای هیئت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق آیین­نامه، کلاس ها کمیسیون همراه خود حضور ۲ سوم اعضای محدوده ­شده رسمیت می ­یابد. در خصوص برخی کمیسیون­ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصا کمیسیون اقتصاد این موضوع اجتناب کرده اند مدتی در گذشته مطرح بود کدام ممکن است {به دلیل} مشغله اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود کلاس ها ستاد مالی مقامات، گاهی کلاس ها کمیسیون به نصاب مورد نیاز نمی ­رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا اطمینان حاصل شود که معطل نماندن تجزیه و تحلیل موضوعات، کلاس ها با بیرون حد نصاب قانونی تشکیل می ­شد. این اشکال باعث شده بود موضوعات ارسالی اجتناب کرده اند کمیسیون به هیئت مقامات، مجدد به کمیسیون ارجاع گردد به همان اندازه مطابق روال قانونی تجزیه و تحلیل شود.

 

وی تصریح کرد: به ویژه با توجه به کمیسیون مالی، آقایان صولت مرتضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن رضایی برای برون ­سر خورد اجتناب کرده اند این اشکال، سریع دادند کدام ممکن است اجتناب کرده اند عضویت در کمیسیون مالی بردن شوند. بعد از همه نمایندگان ایشان در کمیسیون مالی حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان را اجتناب کرده اند مباحث می خواست مطلع خواهند نمود.

 

بهادری تاکید کرد: جدا از همه این­ها، بنا بر قاعده عمومی، در هر زمان که کدام ممکن است خواستن باشد، آقای محسن رضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صولت مرتضوی خواهند توانست در کلاس ها کمیسیون مالی همانند سایر اعضای هیئت مقامات حضور یابند. اجتناب کرده اند این رو صرفا برای تعمیر اشکال نصاب قانونی کلاس ها کمیسیون مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال قانونی بررسی کردن مذکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات این کمیسیون، عضویت­شان اجتناب کرده اند کمیسیون به سریع خودشان بردن شد.