محسن رضایی به مقامات بازگشت! – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، معاون مالی رئیس جمهور کدام ممکن است بردن او اجتناب کرده اند مخلوط کردن کمیسیون مالی مقامات ، همراه خود امضای مخبر بحث برانگیز شده بود ، همین الان در مونتاژ ستاد توافق مالی به ریاست رئیسی حضور کشف شد.