مترو پاکبان کیف بی جا را به صاحبش پس داد


دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۸:۵۹

مترو پاکبان

تهران (پانا) – قطار پاکبان پاک داست متروی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه به اندازه ۵ متر مفتخر به بازگرداندن کیف دستی تشکیل مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود به صاحب شخصی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، داود رضایی مترو باکبان بک داست در ایستگاه صدقیه هنگام نظافت قطار همراه خود کیف دستی تشکیل مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقداری وجه نقدی کدام ممکن است مسافر با بیرون هیچ توجه داشتی در قطار گذاشته بود، . بخش اشیاء بی جا واحد اجرای قوانین.

نمایندگی استفاده از مترو تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه {به دلیل} شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار این افراد مذهبی کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند ایمنی مترو برای مسافران دارد. داود رضایی در مراسمی کدام ممکن است در سکوی جنوبی ایستگاه الصادقیه همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نمایندگی پیمانکاری برگزار شد اجتناب کرده اند وی تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کرد.

به گزارش اداره ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل نمایندگی استفاده از مترو تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه، {در این} مراسم هدایایی اجتناب کرده اند سوی معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نمایندگی استفاده از مترو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلگستر سپاهان به وی اهدا شد.