قوه قضائیه جزو آمار نیست – مدارا نیوز


همراه خود ملاحظه به تسامح وسط رسانه های قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل رئیس قوه قضائیه مبنی بر رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سازوکارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای احصاء در قوه قضائیه شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بسترهای مفاسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مسئله تعلل، بلافاصله (چهارشنبه ۲۴ فروردین) ویدئو کنوانسیون حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول رئیس کل دادگستری همراه خود حضور روسای قوه قضاییه کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین امکانات استان ها برگزار شد. .

یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر این کنفرانس رفع مشکلات الگو سرشماری در قوه قضائیه بود. {در این} کنفرانس ۱۸ قالب آزمایشی مرتبط همراه خود سازوکارهای آماری در امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع قضایی اجرا شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق {در این} خصوص {در این} نشست اظهار داشت: در سال جدید در مرحله ای هستیم کدام ممکن است قصد داریم بحث دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی در قوه قضاییه را اجرایی کنیم.

وی همراه خود دقیق اینکه دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی در تجهیزات قضایی همراه خود حدیث محقق نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن مبرم به کار ممکن همراه خود پشتوانه نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی است، اظهار داشت: همه کارهای قضایی باید دارای سند پشتوانه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً باشد. بلافاصله ما جستجو در افشای کار کردن قوه قضائیه هستیم به همان اندازه نخبگان با اشاره به آن اظهار تذکر کنند.

معاون اول قوه قضاییه سند دگردیسی توسط قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ۵ ساله رشد مقام معظم مدیریت را نقشه راه قوه قضائیه عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: محور دگردیسی در قوه قضائیه باید رضایت نهایی باشد ۹ آمار. اجتناب کرده اند اشیا اگرچه آمار نشانگر حرکت است، با این حال ما نباید بی جهت حاوی آمار شویم.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به قالب تحولی کدام ممکن است بلافاصله آشکار تبدیل می شود باید همراه خود رویکردی ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع نگریست. به همان اندازه نوک سال تعیین مقدار قابل توجه اجتناب کرده اند کار کردن شخصی خواهیم داشت به همان اندازه ببینیم پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی ها کجاست. به همین دلیل گزارش، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سازوکارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای آماری در قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه آمار معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدون برای پرونده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه‌های قضایی همراه خود هدف ایجاد مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگناها، ایجاد از محسوس از ملزومات، پایان دادن این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص بودجه یکی اجتناب کرده اند مهمترین اشیا است. امتیازات مهم اصل کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکیدات بی نظیر: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کل دادگستری طی ۹ ماه قبلی تذکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها خاصی {در این} زمینه صادر کرده است.

به معنای واقعی کلمه هستند یکی اجتناب کرده اند فرآیند های دگردیسی آفرین در قوه قضائیه است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آسیب شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برشمردن اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قضایی توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همراه خود جدیت دنبال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی های شخصی اجتناب کرده اند امکانات قضایی، سفرهای استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطبه ها تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات در آمارهای قضایی همراه خود پرهیز اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی سازی صرف در کنار است.

۱۷ دی ماه سال قبلی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در شکسته نشده بازدیدهای میدانی شخصی اجتناب کرده اند مراجع را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در دادسرای کارمندان مقامات (قلمرو ۲۸ تهران) اجتناب کرده اند نزدیک بازدید کرد. همراه خود ملاحظه به استاندارد زیرین شرکت ها قضایی حاضر شده به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعین {در این} جیب دادگاه؛ {در این} بازدید روزی کدام ممکن است رئیس کل دادگستری متوجه نقص در شعب ارجاع دادسرای کارمندان مقامات در اشیا ارجاع پرونده به شعب مختلف همراه خود رعایت نگرانی ها آماری شد، دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تهران نسبت به عدم تعمیر بلافاصله آن هشدار داد. اقدام مقتضی علیه شخص خاص ذیصلاح در کنترل این حمام انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه در همین بازدید اجتناب کرده اند مسئولان ذیربط، به شعب بازپرسی ادای احترام به شد: اطلاعات در حالت افتادگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به شعب بازپرسی ارجاع نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وجود فساد مطلع است.

اصل رئیس کل دادگستری مبنی بر تعمیر برخی ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات آمارهای قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشان دادن آنها. این یکی اجتناب کرده اند محورهای مونتاژ شورای برتر قوه قضائیه در ۱۳ آذر ۱۴۰۰ بود. محسنی اژه ای {در این} دیدار به معاون اول قوه قضاییه اصل داد به همان اندازه همراه خود همکاری وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش قوه قضائیه، معاون راهبردی قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای قوه، برخی مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات سرشماری قوه قضائیه برطرف شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضاییه برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب این آمار. وی تاکید کرد: در آمارها کسب اطلاعات در مورد کمیت پرونده های قضایی در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله انواع پرونده های ارجاع شده به جیب دادگاه های تجدیدنظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان سازش در پرونده های اختلاف، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری موجود است. هیأت های انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تحمیل خسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه فساد، برهم زدن این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأخیر، اجتناب کرده اند در گذشته ورزش می کنند.

با این حال موضوع افزایش فرآیندهای آماری قوه قضائیه مجدداً در مونتاژ شورای برتر قضایی در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همراه خود ردیابی به جلساتی کدام ممکن است توسط معاون اول برگزار شد. قوه قضائیه. پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع آمار در قوه قضائیه معاون اول قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماری قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش بر لزوم امتحان شده بدون در نظر گرفتن سریعتر برای تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات آمار قضایی تاکید کردند.

رئیس قوه قضائیه در همین مونتاژ همراه خود ردیابی به یکی اجتناب کرده اند آسیب های ناشی اجتناب کرده اند ناهنجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع در آمار پرونده های قضایی اظهار داشت: قوه قضاییه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمارهای متعددی را پرونده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خطا می کنند. من می خواهم ادعا می کنم ۱۵ میلیون پرونده قضایی موجود است کدام ممکن است اینطور نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند این رقم ۱۵ میلیون درمورد به ورود به پرونده است. در هر صورت، این آمارهای نادرست پیامدهای عقب کشیدن، آفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر زا دارد. به همین دلیل اجتناب کرده اند خوب سو لزوم تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین آمار از محسوس اجتناب کرده اند اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امور درمورد به قوه قضائیه را نمی توان انکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید سازوکاری برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه آمار در الگو قضایی تحمیل کرد.

رئیس قوه قضائیه در مونتاژ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ شورای برتر قضایی همراه خود ردیابی به موضوع مهمی کدام ممکن است در بازدید میدانی شخصی اجتناب کرده اند جیب دادگاه کارمندان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواشی پس اجتناب کرده اند آن مطرح شد، بر نیاز تسریع در ساماندهی آمار قضایی تاکید کرد. سفارشات معاون اول قوه قضائیه اصل تداوم دوره ها همراه خود معاونان راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها انسانی قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش قوه قضائیه را برای تسریع در بازرسی الگو سهام‌های قضایی صادر کرد. فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نواقص {در این} مقوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر اهتمام .

رئیس کل دادگستری علاوه بر این در اولین مونتاژ مشترک شورای برتر قضایی همراه خود شورای قضایی مناطق در سال ۱۴۰۱ شمسی کدام ممکن است در ۸ فروردین ماه برگزار شد، بر لزوم پایان دادن اقدامات {انجام شده} برای ساماندهی آمار، پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تاکید کرد. ارجاع پرونده قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأخیر در تشکیل پرونده به توضیحات آماری کدام ممکن است به حقوق مردمان لطمه می زند جایز نیست.