فیلم تصویربرداری ربطی به بخش قضایی پردیس ندارد


به گزارش مدرا اجتناب کرده اند قوه قضائیه، در پی تخلیه فیلمی در دنیای آنلاین ما مبنی بر عکس گرفتن در پردس، علیرضا آقاجری همراه خود تکذیب زیرمجموعه بودن این فیلم ذکر شد: به محض اکران این فیلم دستورالعمل ها قضایی اجباری صادر شد. صادر شده است. برای اطمینان از صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقم داستانی کدام ممکن است صادر شده است.”

دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان انقلاب شهرستان پردس خاطرنشان کرد: در تجزیه و تحلیل های {انجام شده} خاص شد این فیلم ربطی به ایالت پردس ندارد.

کلیپ بعد اجتناب کرده اند فیلمبرداری غیر مرتبط همراه خود منطقه پردیس اولین بار در مکان خبری مدارا پدیدار شد.