فعال رسانه ای نزدیک به سعید جلیلی: غرب ۷۲ ساعت به ایران فرصت داد تا توافق را امضا کند


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; تابتی در توییت خود نوشت: غرب همان پیش نویسی را که ۶ ماه پیش صادر شد، مطرح کرد که هنوز بسیاری از تحریم ها روی میز است و گفت تنها ۷۲ ساعت برای احیای برجام باقی مانده است؟ این توافق ضعیف نباید امضا شود تا مشخص شود این غرب است که برای متعادل کردن بازار نفت به توافق نیاز دارد نه ایران. در غیر این صورت، تاثیر «حداکثری» تحریم ها بر ایران به پایان رسیده است.