عمیق نشست مشترک مجلس نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات – پایگاه خبری مدارا


بر مقدمه بررسی ها نابرابری، حسینعلی حججی دیلیجانی مشاور مردمان شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی وی همراه خود ردیابی به نشست مشترک مجلس نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ذکر شد: {در این} مونتاژ هفت رئیس اول کمیته های تخصصی در مجلس نمایندگان امتیازات شخصی را حاضر کردند.

وی افزود: {در این} مونتاژ یکی اجتناب کرده اند روسای کمیته های تخصصی مجلس اجتناب کرده اند مقامات خواست به همان اندازه تذکر شخصی را با اشاره به قالب حمایتی گفتن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نیازمند تشکیل وزارت بازرگانی شد. “

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند مونتاژ مشترک شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات معاون اول، گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده} برای تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت واکسن حاضر شد. کرونا اجتناب کرده اند ابتدا مقامات ورودی به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است مقامات در ابتدا اجازه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات واکسن را به ما نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها ما را انصافاًً دریغ کرد.

حج دیلیجانی وی خاطرنشان کرد: آقای مخبر همراه خود ردیابی به مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم بخشی اجتناب کرده اند آنها را منشأ خارجی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: افزایش قیمت نفت در دنیا باعث افزایش سایر موارد شد، با این حال به هر طریقی ما {در این} زمینه ایستاده ایم. در مواجهه همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده ما باید فشار را بر مردمان کم تدریجی.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند این نشست متنوع اجتناب کرده اند وزرا اجتناب کرده اند جمله وزرای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی گزارش های شخصی را در خصوص افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ساخت نهاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … حاضر کردند. تامین کود به کشاورزان اجتناب کرده اند جمله موضوعات مطرح شده {در این} مونتاژ است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ذکر شد: در مونتاژ در امروز آقای مسعود میرکاظمی رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه گزارشی را به نمایندگان حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است در نیمه دوم سال قبلی تخصیصی را در تذکر گرفتیم. ۲۰۰ میلیارد میلیارد تومان شهرت به بخش عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال.

حج دیلیجانی وی خاطرنشان کرد: در طولانی مدت این نشست روسای قوای مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریه امتیازات شخصی را مطرح کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجلس نیز ذکر شد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند تخصص صحیح سازی اقتصاد درس بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر امتحان شده نکنیم.

وی افزود: آقای قالیباف گفتند ما جایگزین بزرگی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود شجاعت در انتخاب گیری ها حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را بر مقدمه جهاد بنا کنیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ذکر شد: چون آن است رئیس جمهور در چرخ دنده شخصی ردیابی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا کار شخصی را همراه خود قالب تحریک کردن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص حاضر لایحه قوانین این سیستم هفتم به مجلس ذکر شد: مونتاژ هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه سند تغییر مقامات به مجلس حاضر تبدیل می شود.

حج دیلیجانی وی ذکر شد: رئیس جمهور تاکید کرد کدام ممکن است اصلاحات مالی را همراه خود جدیت دنبال می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آبروی شخصی را هم به خطر انداختیم.