عدم ضمانت با اشاره به سه محموله واکسن در گمرک


پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۸:۰۶

ویروس کرونا

تهران (پانا) – سه محموله واکسن کرونا چندی پیش وارد گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) شد کدام ممکن است {به دلیل} عدم تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع ارجاع به وزارت بهداشت ترخیص نشد.

به گزارش ایسنا، سلیمانی، مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد: خوب محموله واکسن وارداتی به تازگی در گمرک مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است گمرک واکسن ها را به انبارهای سردخانه منتقل کرده است.

وی اظهار داشت: در ۲۰ فروردین امسال محموله ای اجتناب کرده اند ۲۱ روکش واکسن اجتناب کرده اند بلغارستان وارد فرودگاه امام شد، سپس خوب محموله تولید دیگری شامل ۴ پالت در ۲۰ فروردین اجتناب کرده اند آلمان وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان مصادف همراه خود ۲۵ فروردین ماه هفت کت تولید دیگری وارد شد. محموله اجتناب کرده اند ژاپن رسیده است.» با این حال تاکنون درخواستی اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت برای عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص برای هیچ خوب اجتناب کرده اند این محموله ها وجود نداشته است.

مدیرکل فرودگاه امام خمینی (ره) دلایل بیشتری {در این} خصوص حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود ورود اولین محموله در ۱۸ فروردین، تقاضا ترخیص اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت وجود نداشت، متعاقباً موضوع را اجتناب کرده اند هیئت امنا پیگیری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها نیز این موضوع را پیگیری کردند. به ما اطلاع داد. آنها نامه هر دو مجوزی اجتناب کرده اند وزارت بهداشت برای ترخیص واکسن های وارداتی بدست آمده نکردند، متعاقباً گمرک محموله را در انبار یخچال قرار داد. محموله های بعدی کدام ممکن است رسید، برای ترخیص واکسن ها اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت هر دو هیئت امنا پیگیری نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق استاندارد برای اولین محموله آنها را به انبار منتقل کردیم.

سلیمانی خاطرنشان کرد: گمرک در بازتاب واکسن را به محض ورود اجتناب کرده اند پرواز خارج می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت به مشاور بهداشت عرضه می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} زمینه اقدام می کنیم با این حال ضرر اینجاست کدام ممکن است ادامه دارد کسی این واکسن را انجام نداده است. اقداماتی برای عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص محموله های واکسن دریافتی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گمرک پیگیری نشده است.

وی افزود: این مقدماتی بار اجتناب کرده اند زمان واردات واکسن است کدام ممکن است گمرک باید کالا را به انبارهای سردخانه عرضه دهد.

به گزارش ایسنا، واردات واکسن کرونا به ایران اجتناب کرده اند اواسط بهمن ماه ۱۳۹۵ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نقطه اروانگی مشاور فنی وقت گمرک ایران اجتناب کرده اند ورود این واکسن خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد طی توافق های {انجام شده} واکسن وارد ایران شد. ترخیص مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند ربع ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون رسمیت گمرکی همراه خود حضور ماموران گمرک انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محموله ها عرضه نمایندگان وزارت بهداشت تبدیل می شود.

این در حالی است کدام ممکن است بر ایده گزارش گمرک ایران به همان اندازه نوک اسفندماه قبلی حدود ۱۵۸ میلیون دوز واکسن وارد ایران شده بود کدام ممکن است به ترتیب اجتناب کرده اند گمرک ترخیص شد.

بروزترین tp-date واکسن وارداتی کدام ممکن است در گمرک جمع شده شده است در دستور AstraZeneca است، واکسنی کدام ممکن است توسط نامزدها بیشتری استفاده تبدیل می شود.