صبحانه شام ​​همراه خود کودک های شهرستانهمزمان همراه خود ماه مبارک رمضان، کودکان بی بضاعت به ضیافت افطاری همراه خود عنوان «ضیافت شهرستان همراه خود کودک های شهر» دعوت شدند.