سردبیران جدید مجلات داده ها‌آموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شده نهایی راه اندازی شد شدند


شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۰۸:۳۰

زز

تهران (پانا) – مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه بسیار زیاد اجتناب کرده اند سردبیران جدید مجلات داده ها آموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شده نهایی برگزار شد.

نشست تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه سردبیران ۵ روزنامه اجتناب کرده اند مجلات داده ها‌آموزی (برای ادغام کردن انبساط کودک، انبساط نوآموز، انبساط داده ها‌آموز، انبساط برهان ریاضی متوسطه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط هنرجو) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه انبساط آموزش ابتدایی اجتناب کرده اند بخش مجلات بزرگ شده همراه خود حضور معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست گروه پژوهش برگزار شد.

{در این} نشست حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین علی لطیفی ضمن تأکید بر جایگاه همراه خود اهمیت مجلات انبساط، اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به وظیفه {در میان} خدمتگزاران نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را اقتضای خالص انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالندگی مجموعه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی دانست.

وی همراه خود احترام صمیمانه اجتناب کرده اند زحمات سردبیرانی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این ورزش داشتند، ادای احترام به شد: مجلات انبساط {در این} سالها علی رغم همه افت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیزهایی کدام ممکن است داشتند در تراز بالایی بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این تحول در جایگاه‌‌های خدمتگزاری، باعث ارتقای مجموعه مجلات انبساط شود.

لطیفی سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدمت مجلات انبساط را سرمایه‌ای عظیم برای این گروه نشریات برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اذعان کرد باید ارتباط بین این نشریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطبانشان آسانسور شود.

{در این} نشست محمدصالح مذنبی مدیرکل محل کار انتشارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری آموزشی، ضمن تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند زحمات سردبیران سابق مجلات انبساط، به راه اندازی شد نفرات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق چکیده‌ای اجتناب کرده اند اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی‌های ایشان صنوبر.

انتصاب‌های جدید در مجلات انبساط

براساس این گزارش نفیسه نجفی قدسی شناخته شده به عنوان سردبیر مجلات انبساط فاصله ابتدایی (انبساط کودک، انبساط نوآموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط داده ها‌آموز)، دکتر مجید حکمت شناخته شده به عنوان سردبیر انبساط برهان ریاضی متوسطه دوم، مهندس مهدی عبدالملکی شناخته شده به عنوان سردبیر انبساط هنرجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی رضایی شناخته شده به عنوان سردبیر انبساط آموزش ابتدایی منصوب شدند.

علاوه بر این وهم موسوی گرمارودی (سردبیر سابق انبساط نوآموز)، مهری ماهوتی (سردبیر سابق انبساط کودک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجان فولادوند (سردبیر سابق انبساط داده ها‌‌آموز) شناخته شده به عنوان اعضای شورای اندیشه‌ورزی مجلات داده ها‌آموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم کبری محمودی (سردبیر سابق انبساط آموزش ابتدایی) شناخته شده به عنوان سرویراستار تولیدات محل کار انتشارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری آموزشی منصوب شدند.