روزنامه اصول: دموکراسی یعنی احترام به حجاب


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; در این گزارش آمده است:

این حجاب حجاب نیست پس برداشتن حجاب در خیابان چه معنایی دارد؟ داستان کشف حجاب نسبت به گذشته تغییر کرده است. روی سطح نمانید. از قضا ما با یک پدیده نوظهور روبرو هستیم.

پیش از این نیز با پدیده حجاب مواجه بودیم. ولی…

اگر چه حجاب در تاریخ جمهوری اسلامی عیب محسوب می شود، اما نتیجه ناپسند و خدای ناکرده عفت نیست. از غرب گرایی سنتی می آید. به همین دلیل است که سران قلب تأکید کردند که حیا یک عیب است، اما ملاک نهایی در قضاوت مردم نیست.

شاید دختران محجبه انقلابی و روحانی باشند. با این حال، او به این خطا افتاد.

اما از این خطا تا این خطا فاصله زیادی وجود دارد. کدام اشتباه

ما با یک پروژه سیاسی روبرو هستیم. بنابراین نوع مواجهه با این اشتباه سیاسی فرهنگی نیست. خطای سیاسی نیازمند جهت گیری امنیتی است و خطای فرهنگی نیازمند جهت گیری آموزشی و فرهنگی است.

خطای سیاسی مورد بحث ما چیست؟

در امر کشف حجاب دقیق باشیم.

معنای کشف حجاب در مقابل احکام؟ بالاتر از آن چون ممکن است برخی غیر مذهبی باشند یا نباشند. آیا این به معنای ایستادن در برابر قانون است؟ حتی بالاتر چون ممکن است کسی این قانون را قبول نداشته باشد.

برداشتن حجاب مخالف دموکراسی و جمهوریت است. چه مفهومی داره؟

اکثریت این کشور مسلمان هستند. اسلام دین غالب است. حجاب یک حکم شرعی است. بنابراین طبق قاعده دموکراسی باید حقوق اکثریت رعایت شود. می توان گفت که حجاب اختیاری است. آنها باید بدون حجاب و با حجاب آزاد باشند. این کلمه ظاهر زیبایی دارد، اما قرائتی دیگر از رویارویی خشونت آمیز با دموکراسی است.

چون خلاف قانون است. حجاب یک الزام شرعی است نه اجبار. اخیراً یک ضرب المثل جدید مطرح شده است: «آیا در زمان رضاخان قانونی برای کشف حجاب وجود نداشت؟» چرا مقاومت کردی؟ پاسخ بسیار روشن است. قانون حجاب و قانون بی حجابی تفاوتی عمیق و ساده دارند. قانون حجاب قانونی برآمده از دیکتاتوری بود، اما قانون حجاب برخاسته از اراده مردم بود. رضاخان با دیکتاتوری در مقابل دین مردم ایستاد، همانطور که مردم در مقابل آن ایستادند.

برگردیم به بحث اصلی. ما با یک پدیده نوظهور روبرو هستیم. پدیده ای که هدف نهایی آن ایستادگی در برابر اکثریت مردم است. به همین دلیل است که می گویند کشف حجاب یک امر سیاسی است. ظاهر هم همینطور. ولی فاصله خیلی زیاده این حجاب نیست، غیر از حجاب نیست. ما با تعداد بسیار کمی از مردم مواجه هستیم که خواسته یا ناخواسته با برداشتن نقاب مقابل رئیس جمهور مردم می ایستند.

کشف حجاب ابزار جدیدی برای مقابله با اکثریت قریب به اتفاق مردم است. به همین دلیل است که روزنامه‌نگار فراری از ایران که اخیراً کارمند سفارت آمریکا شده است، به صراحت می‌گوید که هدف از کشف روسری پایین آوردن اوست نه چیز دیگر.