راهپیمایی روز قدس در تهرانراهپیمایی روز قدس همزمان همراه خود فینال جمعه ماه مبارک رمضان همراه خود حضور در عمق افراد تهران برگزار شد.