دیدار مدیرکل فدراسیون جوامع اسلامی شهرستان های استان تهران همراه خود مسئولان رودین


مدیرکل فدراسیون جوامع اسلامی استان های تهران همراه خود فرماندار دماوند، امام جمعه، شهردار رودین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس شورای جهان رودین دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.