دلایل مهدی نصیری در افطار منزل محمد مهاجری – موقعیت یابی مدارا نیوز


بر مقدمه بررسی ها نابرابری، اجتناب کرده اند جمله رویدادهای خبری فضای سیاسی هفته قبلی، ضیافت افطاری ویژه محمد مهاجری، پرانرژی اصولگرا بود کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند چهره های اصلاح طلب نیز در آن حضور داشتند. دیداری کدام ممکن است عکس های آن سوژه جامعه های اجتماعی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری آینه ای های مختلفی را به در کنار داشت

ابتدا جواد موسوی دلیل داد: این افطاری همراه خود حضور محمدرضا مهاجری گران قیمت فرزند آقای مهاجری برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار اجتناب کرده اند آقایان نصیری به سردار علایی، آذری جهرمی، زیباکلام، حسن اگمری، علی ربیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به آقای ابطحی کدام ممکن است مشغول عکس تکل بودند حضور داشتند، بعد اجتناب کرده اند این مونتاژ دوستان به ما گفتند کدام ممکن است خواهید کرد قبلاً همراه خود این شخصیت ها صبحانه خورده اید، اگر اینگونه است، پس تعهد شخصی را در قبال خواهید کرد بدانیم!

سپس مهدی نصیری {در این} باره صحبت کرد. وی در ابتدا اظهار داشت: ما به صبحانه رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی اجتناب کرده اند دوستان اصلاح طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولگرا هم به قول خواهید کرد حضور داشتند، دوستان ممکن است قطعاً در امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی اختلاف عقیدتی داریم، بعد اجتناب کرده اند این صبحانه به نظر می رسد مانند است انواع محدودی بچه ها انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان حزب اللهی پیش بینی چنین ضیافتی را نداشتند.» این دوستانی کدام ممکن است تخصص به سختی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است {به دلیل} عدم توجه نتوانند هضم کنند، می توانند گروه ای را تشکیل دهند کدام ممکن است در آن ایده ها نهایی همراه خود هم اختلاف دارند هر دو اختلاف ذهنی شدیدی دارند. جهان سوراخ بینی آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی آنها.

بعد از همه {در این} مخلوط اختلاف تذکر داشتیم با این حال هیچ تضاد اساسی نداشتیم با این حال شبیه به عصر بین ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای زیباکلام بر بالا جدایی دین اجتناب کرده اند پوشش دعوا پیش به اینجا رسید. ممکن است در نظر گرفته شده می کنم دین را نمی توان اجتناب کرده اند پوشش کنار کرد، با این حال آنها به این جدایی معتقدند. هر دو مثلاً در امتیازات اجتماعی آن عصر دیدم کدام ممکن است آقای اغمری همراه خود هم اختلاف پیدا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم صحبت کردیم. با این حال متأسفانه برخی اجتناب کرده اند آقایان معتقدند کدام ممکن است اختلاف باید در نتیجه توبه شود. خوشایند، راستش را بخواهید، بعد اجتناب کرده اند این صبحانه مجبور شدم منصفانه نظر با توجه به آن در پروفایلم بنویسم. متأسفانه، ضرر اینجا است کدام ممکن است گروهی اجتناب کرده اند ما {در این} شخص ۴۲ ساله مدام جستجو در باز کردن دسته ای اجتناب کرده اند قطار انقلاب هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق جالبی نیست. در حالی کدام ممکن است آموزه های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط کنونی ملت ما را موظف می تدریجی کدام ممکن است در سر اختلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو به خوبی حرکت کنیم. صادقانه بگویم، ممکن است در نظر گرفته شده می کنم اگر مخالفان سرسخت در ۲ طیف مختلف کشورمان، اگر گاهی {به یکدیگر} ظاهر شد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبه روی هم بنشینند، متنوع اجتناب کرده اند این اختلافات رفع تبدیل می شود، با این حال متأسفانه این دیدگاه همراه خود گروهی اجتناب کرده اند دین ما جور در نمی آید. . اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده می‌کنم این تفسیر برتر اجتناب کرده اند مهمانی‌های آن عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن صبحانه است.»