در چه روزی کشتی‌کننده نمی‌تواند اجتناب کرده اند حق استرداد استفاده تدریجی؟


دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۰۶:۳۰

دانستنی حقوقی

تهران (پانا) – در صورتی کدام ممکن است بارنامه توسط کشتی‌کننده تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط متصدی بار به مرسل الیه تسلیم شده باشد، کشتی‌کننده نمی‌تواند اجتناب کرده اند حق استرداد استفاده تدریجی.

طبق مبانی خرید و فروش کسب اطلاعات در مورد عدم امکان استرداد، می‌توان به قوانین ۳۸۳، ردیابی کرد کدام ممکن است براساس آن در اسبابک ها ذیل کشتی‌کننده نمی‌تواند اجتناب کرده اند حق استرداد استفاده تدریجی:

در صورتی کدام ممکن است بارنام‌های توسط کشتی کننده تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط متصدی بار به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
در صورتی کدام ممکن است متصدی رسیدی به کشتی کننده داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی کننده نتواند آن را پس دهد.
در صورتی کدام ممکن است متصدی به مرسل الیه ادعا کرده باشد کدام ممکن است مال التجاره به مکان تعطیلات رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آن را عرضه بگیرد.
در صورتی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند وصول مال التجاره به مکان تعطیلات مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

نکته: طبق ماده‌ی ۵۱۶ ق. م تلاش متصدیان بار تلاش به وسیله است ولی طبق ماده ۳۸۶ تلاش متصدیان بار در ق. ت تلاش به {نتیجه است}.

حق حبس در قوانین خرید و فروش

متصدی حمل، هم درمقابل کشتی کننده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در برابر این مرسل الیه حق حبس دارد (مستنبط اجتناب کرده اند ماده ۳۹۰). در مقابل دلالی کدام ممکن است در آن حق حبس پیش‌سوراخ بینی نشده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل حق‌العمل کاری کدام ممکن است در یک واحد حالت حق حبس پیش سوراخ بینی شده بود (ماده ۳۷۱) در تصدی بار اجتناب کرده اند ۲ جهت حق حبس پیش سوراخ بینی شده است:

حق حبس متصدی در برابر این کشتی کننده کالا (مرسل) کدام ممکن است به موجب ماده ۳۸۴ پیش‌سوراخ بینی شده است.
حق حبس متصدی در برابر این اکتسابی کننده کالا (مرسل الیه) کدام ممکن است به موجب ماده ۳۹۰ پیش بیی شده است.

نکته تطبیقی: ماده ۳۷۱ ق. ت مقرر میدارد: حقالعمل کار در برابر این آمر برای وصول مطالبات شخصی اجتناب کرده اند او نسبت به اموالی کدام ممکن است موضوع قیمت کاهش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نسبت به قیمتی کدام ممکن است اخذ کرده حق حبس می تواند داشته باشد.)

با توجه به این حق باید ملاحظه داشت کدام ممکن است حقالعمل کار برای وصول همه مطالبات شخصی اجتناب کرده اند آمر، اعم اجتناب کرده اند اجرت، اجرت‌المثل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت مخارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعد‌های کدام ممکن است نموده است، حق دارد اموال آمر (اعم اجتناب کرده اند پولی کدام ممکن است برای آمر خریده هر دو ثمن پولی کدام ممکن است فروخته است) را حبس نماید.

نکته: حق حبس مذکور {در این} ماده همراه خود (حق حبس) قوانین مدنی ماهیتاً خاص است، چرا کدام ممکن است در قوانین مدنی، حق حبس خوب حق ۲ طرفه نسبت به عوضین قیمت کاهش یافته است، در حالیکه در ماده ۳۷۱ ق. ت صرفاً حقالعمل کار حق بازداشت اموال آمر را برای وصول مطالبات شخصی دارد.

تأمین: میزان