در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۱۳ منطقه جدید به محدوده ۱۱ شهر خوزستان اضافه شد – پایگاه خبری مدرا


صادق خلیلیان در خاتمه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری گفت: قرار است برنامه عملیاتی برای پیشگیری از حوادث و سوانح تدوین شود.

وی افزود: با توجه به اینکه طرح های ساخت مسکن برای خوزستان ضروری است و از سیاست های اصلی دولت است، موضوع دیگر این جلسه مربوط به تامین زمین به نهضت ملی برای ساخت مسکن و با برنامه ریزی مناطق ۱۳ گانه است. شهر مورد تایید است و باید شهر را افزایش داد تا کار ساخت مسکن به سرعت ادامه یابد.

منبع: ارنا