خاتمی آسایش اظهار داشت – پایگاه خبری مدارا


به تماس گرفتن خداوند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش

درگذشت خسارتبار پژوهشگر فاضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دوست، جناب آقای دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن را به همه اصحاب فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردان آن بزرگوار، به طور قابل توجهی به بانوی دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگوار خانم دکتر شیرین بیانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرزندان آن مرحوم صمیمانه آسایش می‌گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت روان بلند او را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی همه بستگان احترام را اجتناب کرده اند پروردگار موفق می‌خواهم.

یاد آن گران قیمت گرامی باد!