حضور پیشتازان گروه اطلاعات‌آموزی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در روز جهانی قدسپیشتازان گروه اطلاعات‌آموزی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در راهپیمایی روز جهانی قدس نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شخصی را اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین به حاضر گذاشتند.