حضور وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در شهرضاوزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در بازدید به اصفهان همراه خود فرهنگیان شهررضا دیدار کرد.