تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال به اتحادیه‌های «خدماتی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «توزیعی»


دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۱:۳۶

فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند  در بازار میوه تره بار

تهران (پانا) – وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همراه خود تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال به ۲ اتحادیه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دیجیتال توزیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دیجیتال خدماتی موافقت کرد.

به گزارش وزارت صمت، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت اظهار کرد: متأسفانه در مقامات‌های زودتر شاهد کم‌توجهی مسئولان به کسب‌وکارهای دیجیتال بوده‌ایم به‌نحوی‌کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ۴ سال، کمتر اجتناب کرده اند ۴ هزار عضو به اتحادیه پیوسته‌اند کدام ممکن است عضویت برخی اجتناب کرده اند آنها نیز ابطال‌شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به‌صورت اسمی سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ عضو {در این} اتحادیه موجود است کدام ممکن است سرزنده بودن همین انواع عضو نیز ازنظر نهادهای نظارتی بسیاری موردشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبهه است.

معاون وزیر صمت همراه خود ردیابی به این‌کدام ممکن است انواع اینمادهای صادره در ملت بیش اجتناب کرده اند صد هزار است، خاص کرد: بعد از همه با اشاره به کم بودن انواع این ماد نیز انتقاد داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد شبیه به‌طور کدام ممکن است انواع واحدهای کسب‌وکار غیرمجازی در ملت، بیش اجتناب کرده اند ۳ میلیون است، انواع کسب‌وکارهای دیجیتال ملت نیز میلیونی است، متعاقباً ازنظر انواع این ماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ویژه ازنظر انواع اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه‌های کسب‌وکار دیجیتال، فوق العاده عقب هستیم.

وی همراه خود تأکید بر این‌کدام ممکن است امروزه کسب‌وکارهای دیجیتال، منصفانه رسته صنفی همراه با سایر رسته‌ها نیست، دلیل داد: امروزه همه رسته‌های کسب‌وکار می‌توانند در دنیای آنلاین ما ورزش کنند، متعاقباً انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آن‌ها به‌طور درک فوق العاده اصولاً اجتناب کرده اند اعداد حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {به سمت} تحمیل اتحادیه‌های تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع در دنیای آنلاین ما برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان طیف گسترده ای از کسب‌وکار دیجیتال را کدام ممکن است انتخاب آن‌ها کمتر اجتناب کرده اند کسب‌وکارهای غیرمجازی نیست در یک واحد اتحادیه مخلوط کرد.

شاه‌میرزایی {تأکید کرد}: این‌کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند منصفانه سهم فعالان این بخش برای تعداد زیادی هزار کسب‌وکار دیجیتال انتخاب‌گیری کنند، امکان‌پذیر نیست، ضمن این‌کدام ممکن است همین انواع عضو نیز به‌صورت اسمی وجود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق بودن آن‌ها در گزارش‌های سه نهاد نظارتی ملت اجتناب کرده اند قوای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی گزارش‌های برخی اعضای هیئت‌مدیره تأیید نمی‌شود.

وی یکپارچه داد: {در این} گزارش‌ها مستنداتی حاضر‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برخی اجتناب کرده اند آن‌ها بیش اجتناب کرده اند ۵۰ سهم اعضا، صوری ادعا‌شده‌اند کدام ممکن است بعد از همه این گزارش‌ها باید اجتناب کرده اند سوی دبیرخانه هیئت برتر نظارت بر اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته نظارت بر کار کردن کسب‌وکارهای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی جامعه‌ای موردبررسی قرار گیرد.

معاون خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها وزارت صمت در خصوص تجزیه و تحلیل تخلفات بالقوه هیئت‌مدیره اتحادیه اظهار داشت: این امور باید توسط نهادهای نظارتی تجزیه و تحلیل شود، با این حال محبوبیت ما اجتناب کرده اند اصولاً اعضای هیئت‌مدیره کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آن‌ها اجتناب کرده اند برندهای فوق العاده اصلی ملت هستند، نماد می‌دهد کدام ممکن است عللی خارج اجتناب کرده اند اتحادیه باعث تحمیل نقطه ضعف‌های آن شده است.

شاه‌میرزایی دلیل داد: در کلاس ها متعددی کدام ممکن است {در این} ۴ ماه همراه خود اعضای هیئت مدیره، فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اتاق اصناف ایران برگزار شد، همگی در دستور وجود مشکلات عنوان‌شده هماهنگی داشتند، با این حال راهکارهایی کدام ممکن است برای برون‌سر خورد اجتناب کرده اند مشکلات مطرح شد، خاص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازو دادن زمان بیش اجتناب کرده اند این به صلاح نبود.

وی همراه خود تأکید بر اهمیت توسل به حداکثری فعالان این بخش اظهار داشت: ابتدا باید مسیر برای افزایش انواع اعضا باز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اگر بخواهیم منتظر تجزیه و تحلیل سرزنده بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق بودن اعضای حال شویم، خواستن به زمان زیادی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تجزیه و تحلیل نشود نیز سلامت انتخابات زیر پرس و جو می‌رود، متعاقباً قرار شد بر ایده نص صریح ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری حرکت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق اصرار دبیرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت وزیر صمت، ۲ اتحادیه جدید ساختمان شد کدام ممکن است اعضای اتحادیه حال بین آن ۲ جدا کردن می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند انتخابات فرصتی هرچند مختصر برای عضوگیری داده می‌شود به همان اندازه حق هیچ‌کس ضایع نشود.

گفتنی است، وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همراه خود تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال به ۲ اتحادیه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دیجیتال توزیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دیجیتال خدماتی موافقت کرد.