تعویق پرس و جو اجتناب کرده اند وزیر کار – پایگاه خبری مدارا


بر ایده مطالعات نابرابری،سیدنظام الدین موسوی در ترکیبی خبرنگاران دانستن درباره مونتاژ علنی فردا سه شنبه مجلس شورای اسلامی ذکر شد: اصل مونتاژ سه شنبه نظارت عمومی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پرس و جو تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش وزارتخانه. کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد».

سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: با این حال چون مونتاژ فردا مجلس همراه خود منصفانه مونتاژ مهم مالی تولید دیگری مصادف شد، بنا به تقاضا مقامات، این مونتاژ {به روز} یکشنبه اول اردیبهشت ماه موکول شد.