تعدادی از نسبت مشترکان آب در تهران پرمصرف هستند؟


پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۲:۴۵

پدر

تهران (پانا) – به آگاه مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان تهران، ۶۵ نسبت مردمان ایران نمونه هر دو داخل نمونه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ نسبت پرمصرف هستند. اجتناب کرده اند این میزان ۵ نسبت ایرانیان خوردن فوق العاده بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ نسبت کل آب مصرفی تهران را نمایند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمدرضا بختیاری دانستن درباره وضعیت تامین آب استان تهران {در تابستان} اظهار داشت: این موضوع به میزان بارندگی تعیین می شود با این حال همراه خود آن سناریوی بدبینانه ای تحمیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم همراه خود مشکلات انتقادی مواجه نخواهد شد.”

وی همراه خود ردیابی به این سیستم ریزی های صورت گرفته برای برخورد همراه خود مشترکان پرمصرف اظهار داشت: باید همراه خود مشترکان بدمصرف برخورد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت مراقبت نشده آب مشترک را برداشتن می کنیم.

مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان تهران همراه خود خاص اینکه پیش سوراخ بینی ما اینجا است کدام ممکن است خوردن تابستانه به سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ هزار مترمکعب برسد، اظهار داشت: تاکنون سه میلیون اخطار به مشترکان پرمصرف داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه برداشتن نکرده ایم. اگر این توسعه شکسته نشده پیدا تنبل، خوردن بالای آب را کاهش خواهیم داد.

بختیاری همراه خود ردیابی به لزوم صرفه جویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مشترکان برای صرفه جویی در خوردن آب، اظهار داشت: در سال های قبلی شاهد حمایت اجتناب کرده اند مشترکان بوده ایم با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است همراه خود سطح معمول مدیریت خوردن فضا داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این موضوع تیز کردن ویژه ای شود. ملاحظه.”

وی همراه خود خاص اینکه شهر تهران حدود عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیون مترمکعب خوردن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا برابر ۲۰ نسبت کل آب شهر تهران است، اظهار داشت: در جاری حاضر هدررفت آب تهران ۲۲ نسبت است. طبق قوانین موظف هستیم به همان اندازه سال ۱۴۱۰ میزان تلفات آب را به پانزده نسبت برسانیم کدام ممکن است مطابق همراه خود استانداردهای جهانی است.

به آگاه مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان تهران، نوسازی جامعه های فرسوده آبرسانی در گذشته اجتناب کرده اند بالا عمر مفید لوله ها یکی اجتناب کرده اند راه های جلوگیری اجتناب کرده اند هدر سر خورد است. در همین چارچوب سال قبلی آبفای استان تهران همراه خود رهن بیش اجتناب کرده اند ۴۲۳۷ میلیارد ریالی ۱۶۰ کیلومتر جامعه فرسوده آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ هزار انشعاب فرسوده در استان را نوسازی کرد. علاوه بر این در چارچوب آبرسانی به عوامل جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب شرب، سال قبلی ۱۵۷ کیلومتر جاده سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ کیلومتر جامعه همراه خود لوله های کم قطر در استان تهران اجرا شد.