تصمیم گیری سهم ساخت ناخالص خانه برای صادرات اطلاعات بنیان


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۱:۵۱

دانمارکی بونیان

تهران (پانا) – دبیر ستاد بهبود بیوتکنولوژی معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری توصیه کرد سهم ساخت ناخالص خانه در صادرات اطلاعات بنیان در هر بخش فناوری رئوس مطالب شود.

به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی غنی امشب در نشست فعالان اقتصاد اطلاعات همراه خود ردیابی به تشکیل تابلوی مدیریت برای پیگیری امتیازات دانشی فعلی در مقامات افزود: {خواهد بود}.

وی همراه خود ردیابی به امتحان شده برای بهبود اطلاعات ذکر شد: علیرغم امتحان شده های {انجام شده} سهم صادرات فناوری های باکلاس کمتر اجتناب کرده اند خوب سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای صادرات اطلاعات بنیان تمرکز بر شود.

غنی همراه خود خاص اینکه تاثیر نهادهای اطلاعات بنیان بر کل اقتصاد ملت عدد زیادی نیست، اضافه کرد: ما توصیه کرده ایم برای بخش های مختلف فناوری، سهم ساخت ناخالص خانه در صادرات را بازرسی کنیم.