بی نظیر: مقامات در تذکر دارد سالانه ۱ میلیون خانه بسازد – خبرگزاری مدارا


بر ایده داستان ها نابرابری، آقای ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار همراه خود مدیران ارشد نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی، این نهاد را حاصل نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولد انقلاب اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {این مهم} است. نهادی همراه خود جمعی اجتناب کرده اند نیروهای انقلابی، انگیزه، جهادگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست همراه خود مأموریت تامین مهمترین نیازهای مستضعفین، جدا از بخش مسکن، منشأ خیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات فراوانی در بخش راه شد. مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برخی شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارنامه درخشانی اجتناب کرده اند شخصی غیر از گذاشت.

الرئیسی روحیه انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی را اجتناب کرده اند مشخصه های اساسی مدیریت در نهاد مسکن برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: همین روحیه باید در تمامی سطوح این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکردهای این نهاد شکسته نشده داشته باشد.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به خواستن سالانه ملت به حداقل یک میلیون واحد مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم جبران عقب ماندگی های زودتر {در این} زمینه، بر تسریع در مونتاژ مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه در پایان مسکن به نامزدها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بعد از همه موضوع سرعت باید در کار باشد باعث نادیده تکل دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن نشوید. مسئولیت ممکن است اینجا است کدام ممکن است آن را اختراع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است برسید.

رئیسی همراه خود تاکید بر اهمیت مونتاژ مسکن در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها در راستای تاثیرات سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی بر لزوم ملاحظه به مانترا امسال {در این} زمینه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن موتور سیکلت محرکه زیر مونتاژ. علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان متنوع اجتناب کرده اند بلایای خالص قابل مقایسه با سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله در ملت، تاب آوری باید شناخته شده به عنوان منصفانه دستور مهم مورد ملاحظه قرار گیرد.

رئیسی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند شرکت ها فراوان نمایندگی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نهادهای انقلابی در حوادث خالص اظهار داشت: همراه خود امتحان شده بی‌وقفه جهادگران {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تجربیات ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت‌انگیز پس اجتناب کرده اند انقلاب، خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف موجود است. مسکنی کدام ممکن است در جاری حاضر قوانین منصفانه میلیون واحد در سال پیش سوراخ بینی کرده است.

رئیس جمهور بر عملکرد مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپناه مشخص در جلوگیری اجتناب کرده اند مهاجرت روستاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط شهرها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تامین مسکن در امتداد طرف حاضر تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب محصولات کشاورزان ممکن است اقامت روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایحتاج آن را نجات دهد. اساس ای.

رئیسی بر لزوم مونتاژ مسکن بودجه قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همه نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگان های سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در بخش مسکن باید ورود بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست افراد به طور قابل توجهی اشخاص حقیقی نیازمند را به مسکن فراهم کنند.