به جلوگیری اجتناب کرده اند به رسمیت شناختن طالبان اختصاص داده شده بمانید – خبرگزاری مدره


بر مقدمه مطالعات تحمل، رئیس جبهه از دوام سراسری در پنجشیر طالبان را به نقض توافقنامه متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این گروه داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریست های در سراسر جهان را در افغانستان افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به پناهگاه ایمن تروریست های جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی تغییر کرده است.

وی اجتناب کرده اند محله جهانی خواست به همان اندازه اجتناب کرده اند به رسمیت شناختن طالبان خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند سقوط کابل به انگشت جنگجویان طالبان به تصمیم های شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع کلی پایبند باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تعیین این گروه جلوگیری کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان افغانستان در بدست آوردن به حداقل یک سیستم دموکراتیک، کثرت‌گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو کمک تدریجی.»

مسعود افزود: برای نجات افغانستان اجتناب کرده اند این چرخه از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت، اجتناب کرده اند همه مردمان افغانستان می‌خواهم کدام ممکن است متحد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورشان را اجتناب کرده اند دام این گروه مخوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب نجات دهند.

رئیس جبهه از دوام پنجشیر خطاب به دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان معترض ذکر شد: ممکن است پیروزید، به همان اندازه روزی کدام ممکن است نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه علم آموزی در دل خانم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران موجود است، هیچ گروه مستبدی {نمی تواند} به سمت خواستن آنان بایستد. استواری، وقف، استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی ممکن است به فراگیری علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی، مایه مباهات من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز ما را برای استقامت تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی برای شما ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان آسانسور می تدریجی.»

احمد مسعود اجتناب کرده اند فقدان نیاز برای برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم بی قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط طالبان انتقاد می تدریجی: “ما سعی کردیم نبرد را آغاز نکنیم، میانجی گری علما را برای مذاکره پذیرفتیم، همه درخواست شده است های مردمان شخصی را همراه خود طالبان {در میان} گذاشتیم.” آنها قصد پذیرش درخواست شده است های ما را ندارند، آنها خواهان تسلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن بی قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط هستند.”

وی به نوبه شخصی، آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان سابق دولتی را تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان را به نقض توافقنامه متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه این می تواند یک جنایت جنگی است، ذکر شد: «تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناپدید شدن} افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان نظامی، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سراسری ” بی احترامی به مردمان، تجاوز طالبان به حریم شخصی خانوار ها در ماه های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک صدها هزار افغان، همه سیگنال هایی اجتناب کرده اند ظلم طالبان به غیرنظامیان است.

وی به نوبه شخصی اجتناب کرده اند طالبان {به دلیل} آزار، دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب خبرنگاران انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد کدام ممکن است این گروه آزادی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی رسانه ها را نقض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جریان آزاد دانش در ملت جلوگیری می تدریجی. محله به روی حیله و تزویر ترین تعیین کنید بالقوه سرکوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای توانمند ما {به دلیل} فضایی کدام ممکن است به وجود آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره دقیق طالبان را روز {به روز} تا حد زیادی نمایان می تدریجی ملت را انصراف می کنند.

رئیس جبهه از دوام پنجشیر همچنان بر اقدامات ارتش آنان علیه طالبان تاکید می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: ضمانت دارم کدام ممکن است به یاری خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت خالصانه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان ممکن است به همان اندازه فینال دوم در آزادی به کشتی شخصی شکسته نشده خواهند داد. منصفانه افغانستان مرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه، ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت هر نوع اشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید استبداد.

احمد مسعود افزود: از دوام مردم در سطوح مختلف در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند افغانستان تعیین کنید گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما واقعا اجتناب کرده اند این همه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند خواهران عزیزمان کدام ممکن است روده ها آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام افغانستان هستند سپاسگزاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه همانطور که صحبت می کنیم. اجتناب کرده اند حقوق اولین شخصی محروم هستند.» ما در امتداد طرف خواهرانمان ایستاده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای احقاق حقوق آنها کشتی می کنیم.

او اذعان می تدریجی کدام ممکن است آنها به کشتی مسلحانه شخصی برای تحمیل منصفانه نظام عدالت محور کدام ممکن است مشروعیت شخصی را اجتناب کرده اند طریق منصفانه مکانیسم انتخاباتی اجتناب کرده اند مردمان خواهد گرفت، شکسته نشده می دهند.

رئیس جبهه از دوام سراسری پنجشیر همچنان اجتناب کرده اند روحانیون افغان می‌خواهد کدام ممکن است دیدگاه‌های دینی شخصی را نسبت به طالبان دقیق کنند:

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود خاطرنشان می تدریجی: «روحانیون تذکر شخصی را دقیق کنند کدام ممکن است شخصی را پیرو حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخورد کردن آنها ملت مسلمان افغانستان متواری به کدام دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت می دانند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها ترس دارند.” مردمان دسته دسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها هزار نفر اجتناب کرده اند افغانستان گریختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضرند اجتناب کرده اند بال هواپیما بیفتند با این حال به تماس گرفتن اسلام خرس مدیریت این رژیم نباشند؟! «خودتان تصمیم گیری کنید در بسیاری از اینها حکمی کدام ممکن است پیامبر اسلام صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم تصمیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین اسلام چنین حکمی را مطرح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا کرده است؟»

وی ذکر شد: ما معتقدیم کدام ممکن است در افغانستان حکومتی کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر خواست مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه رای مردمان باشد به سمت مردمان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله جهانی پاسخگو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افراط گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط جلوگیری می تدریجی. تروریسم کدام ممکن است منجر به افزایش آن تبدیل می شود، این می تواند یک مکانیسم باورپذیر برای همه گروه های سیاسی افغانستان است، در هر مورد دیگر کشتی مسلحانه ما شکسته نشده ممکن است داشته باشد.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی ما برای آزادی.

مسعود علاوه بر این اجتناب کرده اند محله بین‌المللی، گروه‌های حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ملل متحد خواست به همان اندازه مکانیسم گزارش‌دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت حقوق بشر در افغانستان را آسانسور کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام‌های ممکن بردارند به همان اندازه طالبان را در قبال بازداشت، شکنجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار بوتلگ اشخاص حقیقی بی‌گناه، پاسخگو بدانند. الگوی های بارز جنایات جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان {هر روز} مرتکب آن می شوند.