برنامه وزارت علوم برای مقابله با تقلب علمی در تخصیص شعب قضایی دانشگاه ها دنبال می شود


سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ – ۰۷:۳۳

من خبر وزیر علوم، تحقیقات و علوم را ایجاد کردم

تهران (پانا) – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: معاونت حقوقی و مشاور پارلمانی این وزارتخانه برنامه هایی برای مقابله با تقلب های علمی در دستور کار دارد و شعب قضایی نیز برای رسیدگی به این موضوع اختصاص می یابد. پیگیری.

محمدعلی زلفی گل در گفت و گو با خبرنگار بانا درباره برنامه وزارت علوم برای تشکیل شعب ویژه قضایی در دانشگاه ها برای مقابله با تقلب علمی گفت: نماینده قانونی و مجلس وزارت علوم برنامه هایی برای مقابله با تقلب های علمی از جمله تخصیص دارد. مراجع قضایی و این موضوع یکی از مطالباتی است که باید با جدیت برنامه ریزی شود.»

وزیر علوم با بیان اینکه حتی یک مورد تقلب علمی ناپسند است و متعلق به جامعه علمی کشور نیست، گفت: در این مورد باید برنامه ریزی بر اساس پیشگیری باشد تا مقابله، یعنی سیاست باید بر اساس پیش گیری باشد. به گونه ای باشد که از دستور رسیدگی به آن تخلفی شکل نگیرد.

وی با اشاره به اهمیت تولید علمی در کیشود تاکید کرد: سه نوع پژوهش پایه، کاربردی و توسعه ای در کشور وجود دارد که خروجی های هر یک از این تحقیقات متفاوت است. به طوری که خروجی های اولیه پژوهش، مقاله، پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری است. خروجی تحقیقات کاربردی رفع نیازها و تحقیقات توسعه نیز تبدیل ایده ها به ثروت و فناوری است.