بخش وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی – پایگاه خبری مدارا


بر ایده تجربیات نابرابری، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند اجرای قالب تفکیک وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به ۲ وزارتخانه خبر داد.

وی افزود: بر ایده این سیستم ریزی {انجام شده} این وزارتخانه به ۲ وزارتخانه راه، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی قطع تبدیل می شود.

رئیس گروه عمران همراه خود خاص اینکه وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی حدود ۲۰ معاونت دارد، تصریح کرد: این وزارتخانه زیرمجموعه های مختلفی اجتناب کرده اند جمله هواشناسی، راه آهن، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی دارد کدام ممکن است مقابله همراه خود آنها دردسرساز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به مدیریت به صورت جداگانه دارد.

رضایی خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلاتی کدام ممکن است در بخش مسکن همراه خود آن مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اهمیت این بخش شناخته شده به عنوان دوچرخه محرکه این امر حیاتی است کدام ممکن است بخش مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شناخته شده به عنوان عالی مجموعه مهم این وزارتخانه تفکیک شود. کوچی.کاستی ها {در این} زمینه قابل تعمیر است. “.