بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی اجتناب کرده اند ۵ فروردین


شنبه ۶ آوریل ۱۴۰۱ – ۲۱:۰۰

و زیرکشور

تهران (پانا) – وزیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی عملیات فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: تمامی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی باید طبق دستورالعمل بهداشتی اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین ماه برای همه داده ها آموزان گروه حضوری برگزار کنند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت ملت، احمد واحدی عصر بلافاصله شنبه در مونتاژ توافق بازگشایی امکانات آموزشی کدام ممکن است همراه خود حضور وزرای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور برگزار شد، این موضوع را مطرح کرد. شورای اسلامی دانشکده آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان وزارت بهداشت. کرد.

وزیر ملت همراه خود خاص اینکه تایید شده است کدام ممکن است مدارس در ستاد کشوری برای مقابله همراه خود کرونا بازگشایی می‌شود، افزود: حاضر گروه‌ها.

واحدی خاطرنشان کرد: بر ایده خلاصه، حضور داده ها آموزان در مدرسه ها به شرط استفاده اجتناب کرده اند ماسک الزامی است. مدیران مدارس علاوه بر این باید سیستم مراقبت های بهداشتی را آسانسور کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر داده ها آموزی علائمی دارد آنها را اجتناب کرده اند دیگران کنار کنند.

وی علاوه بر این بر لزوم برخورداری تمامی مدارس اجتناب کرده اند سیستم جریان هوا صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق واکسن کرونا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مدارس را الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترغیب کرد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد سراسری کرونا در خصوص دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده آنان اجتناب کرده اند خوابگاه اظهار داشت: {در این} مونتاژ مقرر شد بدست آمده سه نوبت واکسن شرط استفاده اجتناب کرده اند مسکن باشد.

واحدی خاطرنشان کرد: همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مسئولان ذیربط می توان ۱۳ فروردین را روز بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی گروه ها به همان اندازه بالا سال تحصیلی به صورت حضوری برگزار تبدیل می شود.

{در این} دیدار محمدعلی ذوالفیگل وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، یوسف نوری وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، محمدمهدی طهرجی رئیس دانشکده آزاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نمایندگان وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی جدا از خاص بازخورد آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا آمادگی دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی برای بازگشایی در ۱۴ فروردین، کمیته فرعی آنها بر سواد سلامت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم مطالعه نحوه شکسته نشده تحصیل در شرایط دردسرساز تاکید کرد.