افت از حداکثر شاخص بورس تهران – پایگاه خبری مدارا


بر ایده تجربیات نابرابری، شاخص کل با همین وزن ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۶ واحد کاهش یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عدد ۳۸۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۵ واحد رسید. انواع پیشنهادات {انجام شده} {در این} بازار بالغ بر ۴۸۵ هزار تخفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوب ارزش ۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۶ میلیارد ریال بود.

فلز مبارکه اصفهان، سراسری صنایع مس ایران، تامین اجتماعی، صنایع پتروشیمی خلیج عربی، رشد معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی، پالایش نفت بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی پردیس بیشترین تاثیر عقب کشیدن را در بورس نسبت به سایر نمادها داشتند.

گشت و گذار خارج اجتناب کرده اند زمینه کانال ۱۹۰۰۰ واحدی

در سوی تولید دیگری بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس نیز با افت ۲۵۹ واحدی به کانال ۱۹ هزار واحدی {به دلیل} اتفاق مذکور به رقم ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۰ واحد رسید. {در این} بازار ۲۷۸ هزار تخفیف به خوب ارزش ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۸ میلیارد ریال تکمیل شد.

فلز جنوب هرمزگان، پتروشیمی زاگرس، آریاسول پلیمر، ساباتامین، پتروشیمی تندجویان، آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز آروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش نفت لاوان بیشترین تاثیر عقب کشیدن را در فرابورس نسبت به سایر توکن ها داشتند.

رئیس گروه بورس طی نامه‌ای خطاب به وزیر صمت به بخشنامه مسائل صادراتی محصولات معدنی پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت کرد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تحویل داد حداقل سه ماه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ به ستاد ترتیب بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بورس، بازه روزی تعرفه‌های صادراتی تصمیم گیری شود. قیمت اساس: صادرات فوب ایران اجتناب کرده اند هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ تا فینال هفته سال ۱۴۰۰ باید تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال شود کدام ممکن است بعد از همه وزارت صمت باقی مانده است به این نامه پاسخی نداده است.