استاندار خراسان رضوی اجتناب کرده اند ستاد اسکان در فرهنگان بازدید کرد


شنبه ۶ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۹:۵۹

مسکن

تهران (پانا) – ظهر در لحظه معمول خراسان رضوی به در کنار سید امیر شوشتری سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان رضوی اجتناب کرده اند امکانات اقامتی فرهنجان مشهد بازدید کردند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} مقامات، معمول خراسان رضوی به در کنار جناب آقای امیر شوشتری سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان رضوی اجتناب کرده اند سوله های فرهنجان مشهد بازدید کردند. وی آموزش را جذاب توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در سر ورود زائران امام رضا(ع) اسکان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تعمیر سکونت، بقیه مشکلات تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تبدیل می شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: {در میان} تجهیزات هایی کدام ممکن است در مدت زمان کوتاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درجه بزرگ ادعا آمادگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس را کنار هم قرار دادن کردند، کادر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کدام ممکن است ۷۰۹ دانشگاه را کنار هم قرار دادن کرده بود در کمترین زمان در قالب ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور در جاری افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افزایش است}. اقامتگاه حاصل شده است.