احیاء ۴۶۰ واحد تولیدی غیرفعال در سه ماهه قبلی


در چهارمین مونتاژ اجتناب کرده اند نهضت احیای واحدهای تولیدی غیرفعال گفتن شد؛

سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۹:۳۲

مخبر

تهران (پانا) – در چهارمین مونتاژ نهضت احیای واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی غیرفعال به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، گزارشی اجتناب کرده اند ۴۶۰ واحد احیاء شده در سه ماهه قبلی حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهایی جهت تسریع در اجرای این نهضت مصوب شد.

محمد مخبر {در این} مونتاژ کدام ممکن است عصر بلافاصله(سه شنبه) برگزار شد، با ردیابی به اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای حاصل شده در مدت اندک ورزش نهضت احیاء ذکر شد: تحمیل جایگزین های شغلی با شتابزده، هدایت بخش عظیمی اجتناب کرده اند سرمایه معطل شده ملت به چرخه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند هدر درگیر شدن های قبلی اجتناب کرده اند جمله دستاوردهایی است کدام ممکن است با رشد ورزش‌های نهضت احیاء محقق خواهد بود.

وی با ردیابی به اینکه بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها مقامات منع شده است، اظهار کرد: برای انجام کارهای عظیم باید اجتناب کرده اند بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها مردم استفاده کنیم چرا کدام ممکن است صرفاً با اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مقامات نمی توان این کار عظیم را به سطح جذاب رساند.

معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر اهمیت عملکرد آفرینی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های مردم اطمینان حاصل شود که احیاء واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی نیمه سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرفعال اظهار کرد: بدون در نظر گرفتن مشارکت مردمان در معنی احیاء واحدهای مالی تا حد زیادی باشد شاهد افزایش سرعت فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین استعدادهای مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان خواهیم بود.

مخبر افزود: اگر بتوانیم جامعه‌ای متشکل اجتناب کرده اند گروه های مردم جوان، نخبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی برای احیاء واحدهای تولیدی تحمیل کنیم، قطعاً خواص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج درخشانی حاصل خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جامعه مردم ممکن است برای سایر این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای عظیم نیز برای استفاده.

{در این} مونتاژ سید امیرحسین مدنی مشاور معاون اول رییس جمهور در ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای مالی با ردیابی به احیاء ۴۶۰ واحد تولیدی غیرفعال در سه ماهه قبلی گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت پیشرفت سرمایه گذاری های نهضت احیای واحدهای مالی حاضر کرد.

{در این} گزارش مجدد به این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} در جهت احیاء اجتناب کرده اند طریق رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع سازی ابزارهای تهیه کنید پولی، نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیاء اجتناب کرده اند طریق تفاهمنامه با گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای احیاگر پرداخته شد.

تشکیل میز تخصصی با موضوع احیاء واحدهای مالی راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه سرزنده در موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند جمله مصوبات این مونتاژ بود.